Så styrs landstinget

Landstinget är en politiskt styrd organisation. Det är politikerna som visar färdriktningen genom att ange vision, mål och ekonomiska ramar. Tjänstemännen har till uppgift att verkställa det som politikerna beslutat. Här kan du läsa mer om de dokument som politikerna beslutat om för de kommande fyra åren och som styr vår verksamhet.

Det är politikerna som visar landstingets färdriktning, anger vision, mål och ekonomiska ramar. Sedan är det tjänstemännens uppgift att genomföra besluten.

Här får du veta mer om de viktigaste styrdokumenten som politikerna har beslutat om för de kommande fyra åren.

Vision

Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt:

År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Visionen har formulerats med utgångspunkt från invånarnas behov och i landstingets uppdrag. Visionen berör alla i länet och alla kan vara med och påverka den.

Landstingsplan

Landstingsplanen är landstingets strategiska plan och politiska styrdokument som beslutas av fullmäktige. 

Landstingsplanen anger den övergripande inriktningen för landstinget och binder samman landstingets vision och övergripande mål med verksamhets inriktning och omfattning. 

Landstingets långsiktiga inriktningsmål är:

• Bättre och jämlik hälsa
• God och jämlik vård
• Aktiv och innovativ samarbetspartner
• Attraktiv arbetsgivare

Planen består av två delar. Del ett ligger fast under en fyraårsperiod och del två förnyas varje år.

Landstingsplan 2016-2019 inkl årlig plan för 2017

Landstingsplan 2016-2019 ink årlig plan för 2016

 

Delårsrapporter och årsredovisning

Delårsrapporterna samt årsredovisningen är landstingsstyrelsens uppföljningsrapporter till fullmäktige. 

De redovisar för hur det går i hela landstinget och utgör ett beslutsunderlag för landstingsfullmäktige för att vidta eventuella åtgärder med anledning av resultatet.

Årsredovisning och rapporter