Nyheter

Här kan du läsa senaste nytt i förberedelserna inför bildandet av regionkommun 2019.

19 juni 2018

Klart: Det blir en region

Nu är det klart. Det blir en region i Västerbotten 1 januari 2019. Det beslutade Riksdagen idag.

Läs mer

 

15 maj 2018

Ny landstings- och regiondirektör i Västerbotten

Kent Ehliasson blir ny landstings- och regiondirektör i Västerbotten, han tillträder sin tjänst den 1 november. Han kommer närmast från Statens institutionsstyrelse där han varit generaldirektör sedan 2012.

Läs mer

 

2 maj 2018

Regionens nya namn, logotyp och modifierade grafiska profil

En ny logotyp, med namnet Region Västerbotten och en anpassning av landstingets grafiska profil är en naturlig följd av att Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman 2019.

Läs mer

 

11 april 2018

Kommunernas samverkansformer i den nya regionkommunen diskuteras

Den 12-13 april samlas representanter från länets kommuner, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting för att diskutera hur samverkan ska se ut mellan länets kommuner och den nya regionkommunen. En viktig del i förberedelsearbetet för regionbildningen 2019.

– Nu tar vi nästa steg i processen för samverkan. Träffen är en viktig del i ledet för att gemensamt forma en region som också är kommunernas region, säger Peter Olofsson (S), landstingsråd vid Västerbottens läns landsting.

Träffen äger rum den 12-13 april i Lycksele, och är en betydande milstolpe i förberedelsearbetet för regionbildningen 2019 och hur samverkan mellan länets kommuner och regionkommunen ska se ut. Syftet är att lyfta den nya regionkommunens samverkansstruktur på olika nivåer samt tydliggöra hur regionförbundets verksamhet organiseras.

Under dagarna kommer samarbetsformer, pågående och avslutade processer, arbetsformen regionledningsmöte och nästa steg i det gemensamma utvecklingsarbetet att diskuteras. 

– Möjligheten att träffas för längre djupare diskussion är av stor betydelse för att skapa delaktighet, hitta rätt nivå och gemensamt sätta ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet tillsammans med kommunerna, säger Erik Bergkvist (S) regionråd vid Region Västerbotten.

Workshopen går under rubriken “Samverkan i en regionkommun”. Initiativtagare till träffen är Peter Olofsson (S) och Erik Bergkvist (S). Inbjudan har gått till länets kommunstyrelseordförande, vice ordförande, kommunchefer och presidierna i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

28 mar 2018

Lagrådsremiss: Landstingen övertar det regionala utvecklingsansvaret

Regeringen har beslutat om ett förslag som innebär att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Vid regeringssammanträdet i mars fattade regeringen beslut om lagrådsremissen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. I lagrådsremissen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län.

I dagsläget har 13 landsting samt Gotlands kommun redan övertagit det regionala utvecklingsansvaret. Västerbottens läns landsting samt landstingen i Stockholms, Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands och Dalarnas län har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.

Förslaget innebär att det regionala utvecklingsansvaret överförs till samtliga landsting.

Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Beslut fattas av riksdagen i juni.

Läs mer om lagrådsremissen på regeringens webbplats

 

23 nov 2017

Förtroendemannaorganisation för 2019-2022 beslutad

Landstingsfullmäktige har nu beslutat, i enlighet med landstingsstyrelsens förslag, om ny förtroendemannaorganisation för mandatperioden 2019-2022 samt struktur för förvaltningsorganisation.

Läs mer i sammanfattningen från landstingsfullmäktige 21-22 november

Förtroendemannaorganisation 2019-2022 (aug -18).pdf

31 okt 2017

Förslag på ny organisation

I september lämnade landstinget in ansökan till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet och bilda regionkommun. Med anledning av detta har det varit nödvändigt att göra en översyn av nuvarande förtroendemannaorganisation och förvaltningsorganisation inför den nya mandatperioden. Översynen har gjorts med utgångspunkt i bildandet av en regionkommun men även erfarenheter från innevarande mandatperiod har vävts in. 

Landstingsstyrelsen föreslår nu landstingsfullmäktige en ny förtroendemannaorganisation samt förvaltningsorganisation. Samtidigt har även processen med att rekrytera en ny regiondirektör påbörjats. 

Läs mer i sammanfattningen från styrelsens sammanträde

 

3 okt 2017

Namn på den nya regionkommunen klart

Namnet för den nya regionkommunen blir Region Västerbotten. Det beslutade landstingsfullmäktige under sitt sammanträde den 3 oktober.

Det innebär att när Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman kommer organisationen, som tidigare föreslagits, att heta Region Västerbotten. Namnet följer den namnstandard som utvecklats för motsvarande myndigheter i Sverige. Som symbol föreslås en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings befintliga visuella profil och logotyp.

Underlag inför landstingsfullmäktiges beslut om namn

 

2 okt 2017

Debatt: Därför ansöker vi om att bilda regionkommun

Debattartikel om varför ansökan om regionkommun görs, undertecknad av Peter Olofsson (S), landstingsråd Västerbottens läns landsting samt Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten.

Läs hela debattartikeln

 

27 sept 2017

Ett steg närmare regionkommun 2019

Nu har landstingsstyrelsen formellt skickat in ansökan om att bilda regionkommun till regeringen. Om allt går enligt planerna fusionerar Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten till en ny regionkommun från den 1 januari 2019. Beslut väntas under våren 2018.

Läs mer

12 sept 2017

Den nya regionkommunen föreslås heta Region Västerbotten

När Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman, fusionerar, ska de värden som byggts upp i respektive organisation tas till vara och synliggöras.

Genom att välja namnet Region Västerbotten tillsammans med en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil och logotyp behålls kännetecken från båda organisationerna. Det innebär att medarbetare, patienter och samarbetspartners kan känna igen sig. Det skapar trygghet inte minst för landstingets tusentals patienter i kontakten med hälso- och sjukvården.

Region Västerbotten är också det logiska namnet på den nya regionkommunen om man tittar på den namnstandard som utvecklats för motsvarande myndigheter i Sverige. Av 14 regioner har tio valt den kombinationen av organisation + geografi.

Landstingsstyrelsen föreslår därför att landstingsfullmäktige beslutar att den nya organisationens nya namn blir Region Västerbotten och att den nya organisationen får en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil och logotyp. 

Landstingsstyrelsen fattade också beslut om skrivelsen för ansökan till regionkommun. Ansökan kommer att skickas in till regeringen senast 30 september 2017.

 

6 sept 2017

Den nya regionkommunen börjar ta form

Om allt går enligt planerna går Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten samman till en ny regionkommun 1 januari 2019.

Läs mer