Anslagstavla

Detta är landstingets officiella anslagstavla där landstingsfullmäktiges sammanträden och justering av protokoll från styrelser och nämnder tillkännages.

Vid varje politiskt sammanträde upprättas ett protokoll. När protokollet har justerats meddelas det här på landstingets webbplats samt, under en övergångsperiod, på landstingets officiella anslagstavla i landstingshuset i Umeå.

Som länsinnevånare kan du överklaga ett beslut om du tycker att landstinget har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten men ska sändas till Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på anslagstavlan. Landstinget prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det därefter till Förvaltningsrätten.

Aktuella anslag