Riktlinjer för medias arbete på vårdinrättningar

Nyhetsmediernas bevakning av landstinget är en viktig del i medborgarnas insyn i våra verksamheter. Vår grundinställning är att vara så generös som möjligt med att ge medier tillstånd för reportage och fotografering. Det innebär dock inte att journalister och fotografer kan komma oanmälda till kliniker, avdelningar eller motsvarande för att göra reportage.

All sjukvårdande verksamhet inom landstinget bedrivs med en hög grad av patientsekretess. En patient som söker hjälp – alltifrån en enkel inflammation till en svårare psykiatrisk åkomma – har rätt att få göra det utan att någon utomstående, utan tillåtelse, intervjuar, filmar eller på något annat sätt dokumenterar besöket.

För medias arbete på länets sjukvårdsinrättningar gäller följande:

1. Vill ni göra ett reportage på en hälsocentral, sjukhus, tandvårdsklinik, folkhögskola eller annan enhet inom landstinget ska ni ta kontakt med verksamhetschefen. Denna person har rätt att ge er tillstånd att komma in och göra ett reportage. Om verksamhetschefen inte är tillgänglig kan avdelningschef/motsvarande ge tillstånd.

2. Om ni vill prata med en eller flera patienter som befinner sig på en vårdinrättning är det landstinget personal som, mot bakgrund av patientsekretessen, frågar hon/han om man vill medverka  – inte journalisten eller fotografen.

3. Om en tillfrågad patient är villig att ställa upp på en intervju är det en överenskommelse mellan patienten och journalisten. Däremot kan landstinget bestämma att intervjun inte får ske i en lokal där andra patienter eller personal riskerar att filmas, fotograferas eller bandas utan sitt medgivande. Intervjun kan då ske t.ex. utomhus eller i ett rum utanför avdelningen.

4. För att fotografera i landstingets lokaler där ingen vårdverksamhet bedrivs, t.ex. inne i sjukhusentréer och kulvertar, ska media ta kontakt med landstingets kommunikatörer (sök tillgänglig kommunikatör via växeln 090-785 00 00) –  för att få klartecken.

5. Vid pressträffar, presskonferenser etc är det fritt fram att fotografera i den lokal där aktiviteten äger rum. Äger pressträffen/presskonferensen rum i andra lokaler än i landstingshuset i Umeå är det landstinget som ansvarar för att patient- och personalintegriteten inte åsidosätts.

6. Generellt gäller att media inte får fotografera patienter eller personal utan deras medgivande.

7. För alla anställda i landstinget gäller meddelarfrihet, dvs. en anställd har rätt att lämna uppgifter om verksamheten till media. Ett viktigt undantag för principen om meddelarfrihet är uppgifter som är belagda med sekretess, t.ex. uppgifter om enskilda patienter och deras hälsotillstånd. Chef eller andra medarbetare har, enligt lag, inte rätt att efterforska källa, det vill säga försöka ta reda på vem som har lämnat ut en viss uppgift.

8. Om media har några kompletterande frågor om dessa regler kan ni vända er till landstingets kommunikationsdirektör Malin Åberg, 070-240 91 55.