Miljö

Västerbottens läns landsting har målet att bli Sveriges mest hållbara landsting genom att uppnå en klimatneutral och giftfri verksamhet. Vi ska vara ett föredöme för andra landsting och arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling mellan miljö, klimat och hälsa.

Miljöpolicy för Västerbottens läns landsting är en del av Landstinget policy som beslutats av landstingsfullmäktige i april 2016. Den tydliggör vilka värderingar som ska styra arbetet som landstingsanställd för att nå visionen: år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Landstingets policy beskriver vårt gemensamma förhållningssätt uppdelat på sex policyområden där miljö är ett område som påverkar alla anställda inom landstinget.

Miljöpolitiskt program

Miljöpolitiskt program för Västerbotten läns landsting 2012-2020 antogs av landstingsfullmäktige 2012-11-20. Den innehåller övergripande mål för att genomföra miljöpolicyn för de områden där landstinget har störst påverkan på miljön.

Detaljerade mål för miljöarbetet

Detaljerade mål för miljöarbetet i Västerbottens läns landsting 2016-2019 fastställdes i oktober 2015 av landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering. För varje mandatperiod antas nya detaljerade mål som är mätbara och tidsatta för att genomföra miljöpolicy och övergripande mål.