Oberoende av inhyrd personal

För att ge patienterna trygga och varaktiga kontakter med läkare och sjuksköterskor arbetar Västerbottens läns landsting tillsammans med alla regioner och landsting för att bli oberoendet av inhyrd personal senast januari 2019.

Landstinget ska bli oberoende av inhyrd personal genom en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare. Med trygga och varaktiga vårdkontakter skapas förutsättningar för god patientsäkerhet, hög kvalitet och lägre kostnader. Det ger även medarbetarna bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Med en gemensam nationell strategi, lokala aktiviteter och en stark sammanhållning arbetar nu alla regioner och landsting tillsammans för att nå det uppsatta målet. Det är viktigt att agera nu då beroendet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården har ökat och skapar problem inom många områden.

Projektets handlingsplan innehåller åtgärder inom bland annat utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

I Västerbotten är det inom primärvården, psykiatrin och opererande verksamheter som den största andelen av inhyrd personal finns och det är också här som arbetet med att minska beroendet kommer att vara intensivast.

Mer information

Ewa Klingefors, tf primärvårdsdirektör, projektsamordnare. eva.klingefors@vll.se

Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, projeksamordnare, jonas.claesson@vll.se

Hans-Åke Vidmark, biträdande projektsamordnare, hans-ake.vidmark@vll.se

Det nationella samarbetet kring oberoende av inhyrd personal