Byggområden och störningar

Karta över byggområden Nus

Karta över aktuella byggområden och avspärrningar

Aktuella byggprojekt

Läs mer om de olika byggprojekt som pågår på Nus

Pågående och planerade yttre störningar

Avstängning vid terapibadet

Vägen ned till terapibadet (nedanför förlossningen) och därmed terapibadets yttre entré stängs av fr.o.m. 7 maj 2018. Besökare till terapibadet hänvisas att använda invändig entré. Avstängningen görs för att garantera säkerheten för tredjeman p.g.a. närliggande byggprojekt med tillhörande transporter och lyft).

Markarbete och återuppbyggnad utanför västra entrén

I och med att nya byggnad 3C är färdig så påbörjas arbetet med att återställa marken utanför och bygga upp utomhusmiljö och Akutvägens dragning under den nya byggnaden. Byggarbetsområdet är instängslat och kommer att ändras under arbetes gång. Omledningar av väg i samband med detta som påverkar gångare och cyklister påbörjas i maj 2018. Västra entrén planeras att öppnas under hösten 2018.

Markarbete och avstängda cykelbanor i samband med nya psykiatrihuset

Innan nya psykiatrihuset (byggnad 28) kan börja byggas så ska byggnad 9A+B rivas. För att kunna transportera rivningsmassor och även transportera in byggmaterial med så lite påverkan som möjligt på övrig trafik inom sjukhusområdet så tillskapas en infart för byggrafik från Holmsundsvägen upp mot arbetsområdet.

Innan den nya byggvägen är färdigställd kör man material till och från området via Klintvägen och Akutvägen. Även ambulansrampen kommer att byggas om och blir då en tvåfilig in- och utfart. Under ombyggnationerna bygger man en provisorisk ambulansväg från Holmsundsvägen till akuten.

I samband med markarbetet och byggnationerna av det nya psykiatrihuset stängs cykel- och gångvägar vid sjukhusområdets utkant av. Då det förekommer många transporter och tung trafik till och från byggarbetsplatsen hänvisar vi till gång- och cykelvägen vid Köksvägen. För den som ska passera sjukhusområdet finns även Västra Hyvlargränd och Tvistevägen som alternativ. Vi rekommenderar inte vägen genom sjukhusparken på grund av att framkomligheten kan vara mycket begränsad på grund av att markarbeten, transporter och tung trafik förekommer i området.

Det nya psykiatrihuset beräknas vara färdigt under våren 2022 och då öppnar gång- och cykelvägarna i området igen.

Karta omledning av gång- och cykelbanor Nus sept 2018

Markarbeten i samband med nya byggnad 29

Högspänningsledningar och VA-ledningar måste ledas om för att bereda plats för kulvertgrävning inför uppförandet av nya byggnad 29. Detta arbete påbörjas under april 2018 och innebär temporär omledning av Köksvägen och avsmalning av Klintvägen. Påverkan på framkomlighet längs Köks- och Klintvägen kommer även finnas under sprängnings- och schaktningsarbetet i samband med kulvertgrävning, ett arbete som påbörjas efter att omledningsarbetet för högspänning och VA-ledningar är färdigt.

Parkeringyta P18 försvinner
På grund av markarbeten från och med vecka 22 stängs parkeringen P18 som ligger på platsen där byggnad 29 ska uppföras. Vi hänvisar till övriga parkeringsytor för besökare kring sjukhuset, se parkeringsinformation för Nus

Avstängningar utanför byggnad 5A

I och med att byggnad 5A ska totalrenoveras så stängs utomhusytorna på båda sidor om byggnaden av under renoveringsarbetet. Detta för att det kommer att ske många in-/uttransporter av material samt finnas risk för tredjeman inom dessa områden. Byggarbetsområdet stängslas in och stängs av för tredjeman fr.o.m. v. 20 2018.