Fastighets- och byggprojekt vid Nus

Vid Norrlands universitetssjukhus pågår ett antal stora bygg- och renoveringsprojekt. I de äldre delarna av sjukhuset krävs genomgripande renoveringar och lokalerna är heller inte anpassade efter verksamheternas behov. Dessutom är behovet av nya lokalytor stort och en förutsättning att kunna utveckla Nus och möta kraven från framtidens hälso- och sjukvård.

Foto: Thomas Jonsson

Byggområden och störningar

Aktuell störningsinformation samt karta

 

Byggnad 3C – 6 500 kvm nya vårdlokaler på Nus

Nya vårdlokaler har byggts upp av moduler i fyra våningar framför Norrlands universitetssjukhus västra entré. Den nya byggnaden 3C fungerar som evakueringslokaler för verksamheter vars ordinarie lokaler renoveras – en viktig förutsättning för sjukhusområdets fortsatta utveckling.

Tack vare den nya byggnaden, som har specialanpassats för att uppfylla högt ställda krav för vårdverksamhet, kan man enklare utveckla sjukhuset parallellt med pågående verksamhet. Störningar minimeras och renoveringsarbetet kan utföras utan att vård och patientsäkerhet äventyras.

Fastighetsmodulerna kommer att vara placerade framför Nus under minst tio år framåt. Därefter kan de flyttas och sättas upp på annan plats där de bättre behövs, i Umeå eller i övriga länet. Dagens placering vid huvudentrén är för att bibehålla viktiga patientflöden och samband mellan olika avdelningar på Nus. Tre så kallade skywalks binder samman den nya byggnaden med övriga sjukhuset.

Hösten 2018 öppnade sjukhusets västra entré igen, 30 meter längre ut än tidigare. Den stora ingången har varit stängd under cirka ett års tid i samband med bygget av byggnad 3C och besökare har hänvisats till andra entréer. Nu när västra entrén åter har öppnat nås centralhallen via en inglasad passage som leder mellan de nya byggnaderna. 


Markområdet framför nya 3C och Västra entrén, klart oktober 2018.

 

Byggnad 2-4

Byggnad 2-4 vid Nus uppfördes 1956 och har dragits med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) som man nu ska komma till rätta med genom ett antal åtgärder. Samtliga fönster byts ut, byggnaden får mer isolering, ny fasad, ny ventilationsanläggning och ett nytt sadeltak. Dessa åtgärder ska ge bättre arbetsmiljö och ökad inomhuskomfort. Byggnaden får också en ökad energiprestanda och minskat underhållsbehov. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2018.

Ny Helikopterplatta

En ny helikopterplatta har byggts med placering mitt på byggnad 2-4, sjukhusets högsta punkt. Den nya placeringen möjliggör andra inflygningsvägar och på så vis ökad flygsäkerhet. Helikopterplattans nya placering möjliggör även sjukhusets fortsatta utveckling då lägre byggnader kan byggas på med ytterligare våningsplan utan att störa helikopterns inflygningsvägar.  

 

Byggnad 5A totalrenoveras

Byggnad 5A uppfördes 1957 och har dragits med byggnadsrelaterad ohälsa som man nu ska komma till rätta med genom ett antal åtgärder. Allt, bortsett från översta våningen där bland annat fläktrum finns, ska rivas ut och ersättas med nytt. Även fönster och värmesystem byts. Dessa åtgärder ska ge bättre arbetsmiljö och ökad inomhuskomfort. Byggnaden får också bättre energiprestanda och minskat underhållsbehov.

Totalrenoveringen av byggnad 5A beräknas pågå från våren 2018 till och med hösten 2020. Byggnad 5A ligger mellan "Dallashuset" byggnad 1D och byggnad 6M som bl.a. rymmer Blodcentralen.

 


Totalrenoverade byggnad 5B invigdes i maj 2018. 

Byggnad 5B - helt moderniserad

Byggnad 5B är den första i raden av byggnader på Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå som har totalrenoverats och moderniserats. Det är i huvudsak verksamheter inom forskning, utveckling och utbildning som flyttat in i den 8 000 kvm stora byggnaden som även byggts på med ytterligare två våningsplan.

För att skapa en god inomhusmiljö har gamla fyllningsmaterial och bjälklag i byggnad 5B rivits bort ned till betongstommen. Sedan har man byggt upp med nya material och modern teknik.

Det är den högre placeringen av sjukhusets nya helikopterplatta som gör det möjligt att bygga vidare på höjden och framöver ska fler byggnader på Nus få liknande påbyggnader

Tekniken i huset är ny liksom alla försörjningssystem som el, värme, ventilation och avlopp. Energimässigt möter byggnaden höga miljökrav.

 

Byggnad 10

Byggnad 10 uppfördes 1970 och har samma problematikbakgrund som byggnad 2-4. Samtliga fönster ska bytas även här men denna byggnad behöver inte tilläggsisoleras då fasaden håller betydligt bättre standard. Däremot ska lågdelarna av byggnaden byggas på med ytterliga två våningar. Även byggnad 10 ska få ny ventilationsanläggning och nytt tak.

Parallellt med detta projekt, som fokuserar på byggnadernas klimatskal, pågår ett omfattande renoveringsprojekt invändigt. Det invändiga renoveringsprojektet syftar till att byta ut ineffektiva system och installationer, samt byta ut invändiga material som måste bort för att skapa funktionella, sunda och miljöanpassade lokaler.  Den invändiga renoveringen av by 10 i kombination med de yttre renoveringarna ger byggnaden en helt ny livscykel och förbättrad energiprestanda.

 

Byggnad 28 ny byggnad för psykiatrisk vård

Byggnad 28 innebär samlade lokaler för psykiatrisk vård inom VLL. Vårdavdelningar för barn och ungdomspsykiatri (BUP), vuxenpsykiatri och för rättspsykiatrisk vård samt lokaler för mottagning, dagvård och administration byggs. Umeå universitet ska även ha viss verksamhet i huset med lokaler för forskning och utveckling.

Vårdavdelningarna placeras med utsikt mot sjukhusparken och älven. Fyra gårdsrum anläggs där patienter kan få daglig utevistelse.

Byggnationerna ställer höga krav på energiförbrukning. Ett geoenergilager med 44 st borrhål ska byggas som försörjer huset med både värme och kyla. På taket installeras solfångare för varmvatten och solceller för produktion av el. Stora krav ställs på byggmaterial där alla materiel dokumenteras utifrån ställda miljökrav.

På platsen där byggnad 28 ska uppföras finns idag byggnad 9A och 9B, som ska rivas efter beslut i landstingsfullmäktige.

I slutet av maj 2018 etablerades arbetsområdet med stängsel, bodar och ny infart från Holmsundsvägen. Rivning av by 9A och B påbörjades i mitten av juni. Byggnationen av det nya psykiatrihuset påbörjas efter att rivningen av byggnad 9A och 9B är färdig. Byggnaden beräknas vara färdig till årsskiftet 2021/2022.


En ny byggnad för psykiatrins verksamheter ska byggas invid sjukhusparken och Holmsundsvägen.

Byggnad 29 – ny byggnad för läkemedelsproduktion, IVF-klinik och administration

Byggnad 29 är en modern och energieffektiv byggnad som förväntas stå färdig i slutet på 2020. Den nya byggnaden byggs i närheten av södra entrén, i korsningen Köksvägen/Klintvägen där det tidigare varit en parkering.

I byggnaden ska bland annar sjukhusapoteket, palliativ medicin (tidigare AHS), IVF-kliniken, Cancercentrums administration, Läkemedelscentrum, Rättsmedicin och flygkoordineringen flytta in. Fastigheten blir en lågenergibyggnad som är jämförbar med passivhus. Det kommer bland annat finnas en miljövänlig geotermisk uppvärmning och ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning.

Förberedande markarbete beräknas pågå mellan Q1/Q2 - Q4 2018. Husbyggnationen beräknas pågå mellan Q4 2018 - Q4 2020.