Det här gör landstinget

Hälso- och sjukvård är landstingets största ansvarsområde. Tillsammans med kommunerna i länet ansvarar vi också för att planera och finansiera kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen i Västerbottens län.

Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa

Hälsa för oss är goda levnadsvanor och hälsofrämjande förhållningssätt. Begreppet hälsa spänner över allt från den högspecialiserade vård vi ger på sjukhuset till det du kan göra själv hemma för att lindra en vanlig förkylning. Hälso- och sjukvård är landstingets största verksamhet och varje dag arbetar tusentals medarbetare för en gemensam vision:

År 2020 ska Västerbotten ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Hälso- och sjukvård

Landstinget ansvarar för att västerbottningarna får den hälso- och sjukvård de behöver.

I Västerbottens län finns tre sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett.

Landstinget har hälsocentraler i länets alla kommuner. På en del orter finns också privata hälsocentraler. En del av landstingets hälsocentraler är också sjukstugor med vårdplatser.

Funktionshinder

Tillsammans med kommunerna i länet ansvarar landstinget för att den som har nedsatt funktionsförmåga ska få habilitering eller rehabilitering för att själv kunna klara sin vardag så långt det är möjligt. I habilitering och rehabilitering ingår också möjligheten att få hjälpmedel som underlättar vardagen och ökar möjligheten till ett självständigt liv.

Tandvård

Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Vården kan utföras av landstingets egen tandvård, folktandvården, eller av privata vårdgivare.

Landstinget ansvarar för att erbjuda alla barn och ungdomar i länet en regelbunden hälsofrämjande tandvård. Genom Folktandvården ser vi också till att det finns allmäntandvård i hela länet. specialisttandvård och tandvård till patienter med särskilda behov.

Landstinget bidrar också med resurser till utbildning och patientnära forskning på tandvårdsklinikerna och har ett nära samarbete med institutionen för odontologi vid Umeå universitet.

Verksamhetsområdet Tandvård

Folkhälsa

Genom bland annat Västerbottens hälsoundersökningar tar landstinget reda på hur västerbottningarna mår och planerar insatser för att få en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Västerbotten. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt, där skillnaderna är små mellan dem som har det sämst och bäst.

Landstingets folkhälsoarbete

Forskning, utveckling och innovationer

Forskning, utveckling och innovation är viktig för hälso- och sjukvården, för välfärden och för den regionala utvecklingen. Vi har ett nära samarbete med Umeå universitet och bedriver både patientnära forskning och forskning inom spetsområden.

Forskning och utveckling

Regional utveckling och tillväxt

Landstinget och kommunerna i länet äger och finansierar tillsammans Region Västerbotten, en organisation som arbetar med regional utveckling inom bland annat tillväxt, turism och kultur.

Region Västerbottens webbplats regionvasterbotten.se 

Kollektivtrafik

På uppdrag av landstinget och kommunerna ansvarar Region Västerbotten också för kollektivtrafiken i länet. Landstinget finansierar busstrafiken som går mellan kommunerna och över länsgränserna medan kommunerna finansierar busslinjerna inom varje kommun.

Landstinget finansierar också tågtrafik i regionen tillsammans med Norrbottens läns landsting, Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland och Härjedalen.

Folkbildning

Landstinget äger Vindelns och Storumans folkhögskola. Med folkbildning ska skolorna bidra till människors möjligheter att påverka sin livssituation och engagera människor till att delta i samhällsutvecklingen.

Folkbildning är ett begrepp som används för att beskriva fri och frivillig utbildning. Förutom folkhögskolor brukar till exempel bibliotek och studieförbund betecknas som folkbildande.

Presentationsmaterial om landstinget

Via länkarna nedan kan du ladda ned en baspresentation om landstinget, inklusive faktauppgifter som antal vårdplatser, medarbetare, produktionssiffror och mycket mer. Presentationen finns som Powerpoint och pdf.

Presentation av landstinget. pdf
Presentation av landstinget 171030, ppt