Resultat av VFU-enkät

Den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter inom vård och omsorg är ett mycket viktigt uppdrag för Västerbottens läns landsting. Studenter är våra kommande medarbetare och självklara i alla verksamheter. För att utvärdera hur våra studenter tas emot, trivs och utvecklas/utbildas hos oss har en webbenkät framtagits. Enkäten ger även möjlighet att definiera förbättringsområden. Implementering av webbenkäten påbörjades hösten 2016 och vänder sig till studenter inom programmen för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som gör VFU.

 

Målet med en VFU webbenkät är att:

- Utvärdera pedagogiska insatser, interprofessionella moment och återkoppling till studenterna.

- Sprida idéer kring förbättrings-, utvecklings- och utbildningsinsatser mellan verksamheterna.

- Följa upp VFU på ett effektivt och säkert sätt över tid och därmed bidra till en kvalitetssäkring av utbildningen.

 

Här nedan kan du ta del av hur studenterna upplevde sin VFU.

Vårterminen 2017

Arbetsterapeutstudenter

Fysioterapeutstudenter

Sjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskestudenter

BMA-studenter

 

Höstterminen 2017

Arbetsterapeutstudenter

Sjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskestudenter

BMA-studenter

Fysioterapeutstudenter (ingen utvärdering p g a för få svar)

 

Vårterminen 2018

Arbetsterapeutstudenter

Fysioterapeutstudenter

Sjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskestudenter

BMA-studenter