Landstingets värdegrund

Landstinget gemensamma värdegrund, som i kortversion lyder ”Ständigt bättre – Patienten alltid först!”, är ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass i det dagliga arbetet.

Illustrerad bild av landstingets värdegrundskompass

Värdegrunden har tagits fram för att hjälpa alla medarbetare, på alla nivåer och i alla verksamheter, att fatta beslut, prioritera och fokusera på huvuduppgiften. Den uttrycker också ledningens förväntningar på verksamhetens innehåll och resultat. Men vad det konkret innebär för alla landstingets arbetsplatser får medarbetare och chefer diskutera och tillsammans komma fram till. Under Mer information nedan finns exempel på hur våra medarbetare omsätter värdegrunden i praktiken.

Värdegrundens tre perspektiv

Värdegrunden består av tre perspektiv: patientens, medarbetarens och organisationens.

Ur patientens perspektiv är det viktigt att få vård i rätt tid och av hög kvalitet, att känna sig trygg och respekterad och att vara välinformerad och delaktig och kunna göra egna val.

Som medarbetare respekterar vi varandra och ser våra olika roller, vi är rädda om andras tid och gör rätt från mig till dig samt är medvetna om att vi är varandras arbetsmiljö och skapar tillsammans en attraktiv arbetsplats.

Ur ett organisationsperspektiv utvecklar vi metoder och arbetssätt för att öka kvaliteten och patientsäkerheten och bli effektivare. Vi skapar och delar ny kunskap i samverkan och är alla delaktiga i utvecklingsarbetet.