Salut-satsningen – för barn och ungas hälsa

Salut-satsningen, som startades i Västerbotten 2005, är en hälsosatsning för barn och ungdomar i linje med landstingets vision att ha världens bästa hälsa år 2020.

Salutormen. Bilder på barn och unga i åldrarna 0–18.

Salut-satsningens syfte

Syftet är att alla barn och ungdomar 0–18 år ska nås av hälsofrämjande insatser under hela uppväxten, med början hos de blivande föräldrarna under graviditeten, samt att utveckla ett system för epidemiologisk bevakning av hälsa och levnadsvanor hos nyblivna föräldrar, barn och ungdomar.

Befintliga insatser stärks och nya utvecklas och införs för olika åldersgrupper i syfte att förebygga ohälsa (övervikt, fetma och karies) och främja trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Samverkan

Samverkan mellan mödra- och barnhälsovård, öppen förskola, förskola, grundskola, gymnasium, elev- och ungdomshälsa och folktandvård är grunden i arbetet.

Några exempel nedan:  

• Föräldrastödsprogrammet Vägledande samspel under graviditet och tidigt föräldraskap.
• Hälsoformulär i mödrahälsovården som grund för hälsosamtal om hälsa och levnadsvanor i tidig graviditet.
• En 3-årsenkät på barnavårdscentralen som grund för hälsosamtal om barnets mående, levnadsvanor och utveckling.
• Bodil krokodils verktygslåda, ett pedagogiskt redskap för att främja tandhälsan i förskolan och öppen förskola.
• Elevhälsoenkäter som används inom skolhälsovården som grund för hälsosamtal med eleverna om deras hälsa, levnadsvanor och livssituation.

Presentation of the Salut Programme (in English)

Filmer om Salut

Salut-satsningen under graviditeten och småbarnstiden

 

Salut-satsningen - en kostnadseffektiv satsning

 

Salut-satsningen stödjer föräldrar och barn med hälsofrämjande insatser för det väntade barnet under graviditeten upp till gymnasieåldern.

Här kan du läsa mer om forskning kopplad till Salut-satsningen

Kontakta Salut-satsningen vid Folkhälsoenheten

Salut-satsningen
salut@vll.se

Anneli Ivarsson
barnläkare, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap
Telefon: 090-785 33 44 Mobil: 070-355 77 46
E-post anneli.ivarsson@vll.se

Eva Eurenius
hälsoutvecklare, med. dr. i fysioterapi och docent i folkhälsovetenskap
Telefon: 070-680 59 64
E-post: eva.eurenius@vll.se

Jenni Bark
hälsoutvecklare, biomedicinsk analytiker
Telefon: 0910-77 18 50 Mobil: 070-947 15 80
E-post: jenni.bark@vll.se

Lina Tjärnström
hälsoutvecklare, hälsopedagog
Telefon: 0910-77 05 86
E-post: lina.tjarnstrom@vll.se

Cecilia Hellberg
vikarierande hälsoutvecklare, dietist
Telefon: 0910-77 18 81
E-post: cecilia.hellberg@vll.se