Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är tydligt kopplat till livsvillkor vilket är ett område där många samhällsaktörer har viktiga roller. Landstinget arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga insatser för barn och unga är en strategi för att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa genom hela livet. Våldsförebyggande arbete och suicidprevention är andra viktiga områden inom området psykisk hälsa.

Hjälp och stöd om psykisk hälsa

Barn och unga

Salut-satsningen är en hälsosatsning för barn och unga i Västerbotten. "Trygga och goda uppväxtvillkor" är ett av de insatsområden som ingår i satsningen.

En metod som används inom barn- och mödrahälsovården är "Vägledande samspel" (ICDP) vilket är ett samspelsprogram som syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn.

En enkät för att fånga upp treåringars socialemotionella hälsa används också i länet.

För de äldre barnen är förskolan och skolan den arena Salut-satsningen vänder sig till. Just nu testas YAM (Yourth Aware of Mental health) ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga.

Salut-satsningen

Barnombud, sorgegrupper och stöd till barn med svårt sjuka föräldrar

Inom Västerbottens läns landsting ska det finnas barnombud på alla kliniker och hälsocentraler. Dessa ska särskilt uppmärksamma barns behov när någon i familjen blir svårt sjuk, skadad eller avlider.

I Västerbotten finns också "Familj och sorg" en gruppverksamhet som vänder sig till barn, unga och deras familjer som mist en nära anhörig.

Familj och sorg

Inom landstinget används också metoderna ”Beardslees familjeintervention” och ”Föra barnen på tal”. Dessa metoder används för att stötta familjer där någon vuxen är svårt sjuk och fokuserar på barnen behov av information och stöd.

Våld i nära relationer

Västerbottens läns landsting arbetar systematiskt för tidig upptäckt och förebyggande av våld i nära relationer. Kunskap och rutiner inom området beskrivs landstingets vårdprogram. Utbildning inom området erbjuds regelbundet till vårdpersonal.

Mer om landstingets arbete mot våld i nära relationer

Suicidprevention

Arbetet med suicidprevention bedrivs inom flera olika landstingsverksamheter. Landstingets samverkar också med lokala och regionala aktörer i projekt och satsningar som rör suicidprevention i Västerbotten. För personal som möter suicidnärapersoner anordnas utbildningar.

Nyanlända och asylsökande

I samarbete med kommunerna i länet anordnas utbildningsdagar riktade till personal på boenden för ensamkommande barn och ungdommar.

Psykeveckan

Varje år under vecka 45 genomförs Psykeveckan, en uppmärksamhetsvecka om psykisk ohälsa, på olika platser i länet. Syftet med veckan är att med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa.

Psykeveckan


Kontakt

Lena Sjöquist Andersson
hälsoutvecklare, beteendevetare
E-post: lena.sjoquist.andersson@vll.se
Telefon: 090-785 74 81