Psykisk hälsa

Landstinget arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga insatser för barn och unga är en strategi för att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa genom hela livet. Våldsförebyggande arbete och suicidprevention är andra viktiga områden inom området psykisk hälsa. Arbetet sker ofta i samarbete men andra samhällsaktörer.

Hjälp och stöd om psykisk hälsa

Barn och unga

Salut-satsningen är en hälsosatsning för barn och unga i Västerbotten. "Trygga och goda uppväxtvillkor" är ett av de insatsområden som ingår i satsningen.

En metod som används inom barn- och mödrahälsovården är "Vägledande samspel" (ICDP) vilket är ett samspelsprogram som syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn.

En enkät för att fånga upp treåringars socialemotionella hälsa används också i länet.

För de äldre barnen är förskolan och skolan den arena Salut-satsningen vänder sig till och här finns till exempel ett elevägt hälsomaterial, VIP-materialet som erbjuds länets skolor.

Salut-satsningen

Barnombud, sorgegrupper och stöd till barn med svårt sjuka föräldrar

Inom Västerbottens läns landsting ska det finnas barnombud på alla kliniker och hälsocentraler. Dessa ska särskilt uppmärksamma barns behov när någon i familjen blir svårt sjuk, skadad eller avlider.

På Norrlands universitetssjukhus finns sorgegrupper som vänder sig till barn, unga och deras familjer som mist en nära anhörig. Kontakta sjukhuskyrkan för mer information, växel 090-785 00 00.

Utbildning i metoderna ”Beardslees familjeintervention” och ”Föra barnen på tal” erbjuds personal inom landstingets hälso- och sjukvård. Dessa metoder används för att stötta familjer där någon vuxen är svårt sjuk och fokuserar på barnen behov av information och stöd.

Våld i nära relationer

Västerbottens läns landsting arbetar systematiskt för tidig upptäckt och förebyggande av våld i nära relationer. Kunskap och rutiner inom området beskrivs landstingets vårdprogram. Utbildning inom området erbjuds regelbundet till vårdpersonal.

Mer om landstingets arbete mot våld i nära relationer

Suicidprevention

En övergripande strategi för suicidpreventivt arbete är under upparbetande.

Nyanlända och asylsökande

I samarbete med Umeåregionens flyktingmottagning utbildas samhällskommunikatörer i psykisk hälsa och livsstil. Utbildningar till personal på boenden för ensamkommande flyktigbarn genomförs också regelbundet.

Samarbete med kommuner

Psykisk hälsa är tydligt kopplat till livsvillkor vilket är ett område där många samhällsaktörer har viktiga roller. Därför bedrivs många aktiviteter inom området i samarbete med andra. Samarbetet med alla länets kommuner är formaliserat genom en gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. 

Aktuella arrangemang

  • Temadag om sömnens betydelse för hälsa, 12 oktober 2016
  • Dag om att förebygga självmord, 9 september 2016

Kontakt

Lena Sjöquist Andersson
hälsoutvecklare, beteendevetare
E-post: lena.sjoquist.andersson@vll.se
Telefon: 090-785 74 81