Tobak

Västerbottens läns landsting har en lång tradition av att arbeta tobaksförebyggande som en del i arbetet med att främja folkhälsan.

Rökning och snusning på 1177 Vårdguiden

Vad är tobaksberoende och vilken hjälp kan du få att sluta?

Rökning och snusning på 1177.se

Landstinget arbetar med att förebygga att barn och unga aldrig börjar i arbetet med Tobaksfri duo genom att erbjuda tobaksavvänjningsstöd till dem som börjat och via andra övergripande och strukturella insatser som handlar om policyarbete och stödjande miljöer.

Tobaksfri duo

Tobaksavvänjare

Tobaksavvänjare finns på de flesta orter i länet, varav de flesta är diplomerade. Länets tre sjukhus har också speciella tobakspreventiva mottagningar, en resurs för specialistsjukvården och för befolkningen.

Lista på tobaksavvänjare i länet

Landstingets policy – tobaksfritt landsting

Landstinget är en hälsofrämjande organisation och har en policy – tobaksfritt landsting. Det handlar om att måna både om patienter, besökare och personalens hälsa. Policyn innefattar snus, cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa och andra tobaksprodukter. Därför är landstingets lokaler rökfria områden och rökning är endast tillåten på vissa anvisade platser. Alla patientmöten ska vara tobaksfria och personalen omfattas av rökfri arbetstid.

Tobaksfritt landsting

Rökfria utomhusmiljöer

Folkhälsoenheten samordnar aktiviteter och innehåll för genomförandet av rökfria utomhusmiljöer, som en viktig del i det tobaks- och hälsofrämjande arbetet. En arbetsgrupp är tillsatt för arbetet, slutdatum är 31 maj 2019.

Tobacco Endgame – rökfritt Sverige år 2025

Västerbottens läns landsting står bakom det nationella projektet Tobacco Endgame, där målet är ett rökfritt Sverige 2025. Beslutet fattades i landstingsfullmäktige den 21 juni 2016.

Landstinget fattar beslut om ett rökfritt Västerbotten (nyhet på www.vll.se)

Rökfri operation

En rökfri operation handlar ytterst om patientsäkerhet där rökning ska jämställas med andra riskfaktorer i samband med en operation. Västerbottens läns landsting har bestämt att samtliga patienter som ska genomgå en planerad operation ska vara rökfria åtta veckor före och åtta veckor efter en operation. Vid akut operation ska rökande patienter få ett motiverande samtal och aktivt stöd för rökfrihet kommande åtta veckor.

Som patient är det då viktigt att få information om vilka risker rökning kan medföra i samband med en operation. Nikotinet är kärlsammandragande och kolmonoxiden tar syrets plats i blodet, vilket bidrar till en sämre syresättning. Risken för blodpropp i hjärta och lungor ökar, sårläkningen tar längre tid och risken för infektioner ökar. Vilket även bidrar till längre tid för återhämtning, och risken för omoperation ökar.

Även ett rökstopp efter operation gör stor skillnad när det handlar om att förebygga ovanstående komplikationer. Rökande patienter som ska opereras har högsta prioritet till tobaksavvänjare.

Rökning och operation på 1177 Vårdguiden – 1177.se


Kontakt

Ywonne Wiklund
hälsoutvecklare
E-post: ywonne.wiklund@vll.se
Telefon: 090-785 73 91