Folkhälsobidrag

Varje år har frivilliga organisationer möjlighet att söka bidrag från Västerbottens läns landsting för att främja folkhälsa. Både länsorganisationer och mindre föreningar kan söka pengar för sitt förebyggande arbete.

Det förebyggande arbetet ska utgå från de 11 nationella målområden och finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt landstingets tolfte mål om psykisk hälsa.

Nationella målområden

Skicka in din ansökan senast den 18 september

Ansökan om folkhälsobidrag 2018 ska vara inlämnad per e-post eller post till Västerbottens läns landsting, Köksvägen 11, 901 89, märkt med ”Folkhälsobidrag 2018”, senast den 18 september 2017.

För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Samverkansnämnden beslutar om fördelning av medel vid sitt sammanträde den 29 november 2017. Beviljade medel betalas ut i januari 2018.

E-posta din ansökan till landstinget@vll.se

Ansökan och redovisning

Ansökningsblankett finns i länk längre ned samt även riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilliga organisationer (antagna av Samverkansnämnden 2016-05-10). En förutsättning för bidraget är att lämnade uppgifter är korrekta och i enlighet med nämndens antagna riktlinjer, vilket föreningen intygar i och med underskriven ansökan.

Skriftlig återrapportering av folkhälsobidraget 2018, i enlighet med nämndens riktlinjer, ska ske senast den 30 april 2019 och redovisas till Västerbottens läns landsting via e-post eller per post till Västerbottens läns landsting, Köksvägen 11, 901 89. Märk redovisningen med ”Folkhälsobidrag 2018”.

Skicka din återrapportering via e-post till landstinget@vll.se

Redovisning av tidigare bidrag i tid är en förutsättning för att bidrag beviljas vid nästkommande ansökan. En gemensam frivilligdag initieras av landstinget årligen då ett antal föreningar som erhållit finansiellt stöd för föregående år inbjuds att redovisa sitt arbete för berörda politiker, tjänstemän samt varandra.


Kontakt

Mona Wennberg
hälsoutvecklare
E-post: mona.wennberg@vll.se
Telefon: 090-785 71 94
Maria Falck
enhetschef
E-post: maria.falck@vll.se
Telefon: 090-785 71 93