Folkhälsobidrag

Varje år har frivilliga organisationer möjlighet att söka bidrag från Västerbottens läns landsting. Syftet med bidraget är att främja folkhälsan i länet. Både länsorganisationer och mindre föreningar kan söka medel för sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Det förebyggande arbetet ska utgå från något/några av de 11 nationella målområdena samt landstingets tolfte om psykisk hälsa. Här kan du läsa mer om de 11 nationella målområdena.

Nationella målområden

Din ansökan

Ansökan om folkhälsobidrag 2019 ska enbart göras digitalt och vara inlämnad senast den 17 september 2018.  

Försent inkomna ansökningar behandlas inte. Samverkansnämnden beslutar om fördelning av medel vid sitt sammanträde den 7 december 2018. Beviljade medel betalas ut i januari 2019.

Uppföljning

 Återrapportering av genomförda insatser ska inkomma senast 30 april nästkommande år. Bidrag beviljas bara om återrapportering av föregående års folkhälsobidrag inkommit i tid, det vill säga före 30 april året efter det år som folkhälsobidraget gällde. Till exempel folkhälsobidrag beviljat för 2017 ska återrapporteras före 30 april 2018 för att föreningen ska ha möjlighet att söka bidrag 2019.

En gemensam frivilligdag arrangeras av landstinget och varje år inbjuds ett antal föreningar som erhållit finansiellt stöd för föregående år att redovisa sitt arbete för berörda politiker, tjänstepersoner samt varandra. Dessa inbjudna föreningar ska även inkomma med en skriftlig återrapportering.

Lämna din ansökan här

Föreningens namn

 

Organisationsnummer
 

Adress
 

Postnummer
 

Ort
 

Post/bankgiro
 

Uppdragets namn
 

Sökt i kronor
 

Beskrivning (Vad ska göras?)
 

Målgrupp
 

Tidsplan
 

Vilket av följande målområden ingår i uppdraget?

Hur följer ni upp ert arbete?
 

Vilka samarbetspartner har ni?
 

Ange här om ni har bidrag från andra aktörer och i så fall vilka dessa aktörer är (tex kommun, studieförbund)
 


Ladda upp ekonomisk kalkyl
Använd gärna denna mall (excel)

 
Uploading file...


Kryssa i de påståenden som stämmer med er förening:

Föreningen är demokratisk


Föreningen har en styrelse med minst tre medlemmar


Föreningen har en revisor?


Föreningen har återrapporterat eventuella tidigare folkhälsobidrag från landstinget
Kontaktperson, namn
 

Kontaktperson, telefon
 

kontaktperson, epost (fyll i för att få en kopia på ansökan)
Kontakt

Mona Wennberg
hälsoutvecklare
E-post: mona.wennberg@vll.se
Telefon: 090-785 71 94
Maria Falck
enhetschef
E-post: maria.falck@vll.se
Telefon: 090-785 71 93