Om glesbygdsmedicin

Vad innebär egentligen glesbygdsmedicin? Någon riktig svensk definition av begreppet finns faktiskt inte. Internationellt används begreppet Rural medicine som också har akademisk förankring.

Utsikt över sjön Storuman, fotograferat från Utsikten

Vård i glesbygd omfattar alla slags sjukdomar, olycksfall, symptom och tecken på ohälsa i en befolkning. Att jobba i glesbygd kräver bred medicinsk kunskap med tillämpning i öppenvård, slutenvård och hemsjukvård.

Därutöver fordras ingående kunskap om de sociala, psykologiska, ekonomiska, existentiella och samhällsstrukturella villkor som gäller för människor i glesbygd. 

Det finns ett internationellt dokument, Cairns konsensusdoment, där man försökt enas om vad glesbygdsmedicin är, varför det är viktigt och hur konceptet ytterligare kan stärkas. 

Cairns konsensusförklaring om glesbygdsmedicin

Glest befolkat med många äldre

I ett europeiskt perspektiv är Sverige mycket glest befolkat med 22 invånare per kvadratkilometer. Norrbottens och Jämtlands län har tre invånare per km2, Västerbottens län fem. 27 av de 32 kommuner som har färre än fem invånare per kvadratkilometer finns i de fyra nordligaste länen. I Västerbotten har Dorotea, Sorsele, Storuman, Vindeln, Vilhelmina och Åsele en folktäthet på mindre än en invånare per kvadratkilometer.

Sverige har en internationellt sett åldrad befolkning och ligger med 19,8 procent i toppen inom EU vad gäller andelen äldre än 65 år. Västerbottens inland ligger i sin tur högt över Sveriges rikssnitt, med kommuner där nästan var tredje invånare är över 65 år. I norra sjukvårdsregionen placerar sig bara Umeå och Åre under snittet med 16,4 respektive 18,2 procent (siffror från 2015).

Sjukstugemodellen

För att bedriva sjukvård i Norrlands glesbygd har landstingen utvecklat det som kallas sjukstugemodellen. En sjukstuga är ett minisjukhus, där man kan lägga in akut sjuka patienter. Här finns en bred kompetens med allmänläkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, barnmorskor och paramedicinsk personal. Sjukstugorna har i allmänhet röntgen- och laboratorieutrustning, ambulans samt telemedicinsk teknik som gör att man kan ta emot i stort sett alla patientkategorier. 

Nästan alla sjukstugor har också en väl utvecklad samverkan med kommunal hälso- och sjukvård. De är ofta sammanbyggda med äldreboenden och samverkar kring bemanning, förråd med mera.

Vad vi gör på Glesbygdsmedicinskt centrum

Vår huvudsakliga verksamhet består i att

  • bidra till beskrivning och utvärdering av vård och omsorg i glesbygd
  • stimulera till och bedriva forskning och utveckling i ämnen relaterade till glesbygdsområdenas specifika utmaningar
  • fungera som centrum för förebyggande hälsovård, forskning och utveckling gentemot länets samiska befolkning
  • initiera och bedriva utbildningsinsatser för att öka kompetensen i ämnen som har betydelse för glesbygdssjukvården
  • verka för att internationella kontakter inom ämnet glesbygdsmedicin stärks.

GMC arbetar med att identifiera samverkanspartners med kunskap om finansieringskällor nationellt och internationellt och att identifiera lokal kompetens som är vetenskapligt meriterad. En viktig del är också det lokala förankrings- och nätverksarbetet gentemot inlandskommunerna och sjukstugorna i södra Lappland samt att utveckla glesbygdsvården i de fyra nordligaste landstingen.

GMC arbetar vidare med forskning och utveckling genom att samverka med lämpliga universitetsinstitutioner med anknytning till aktuella projekt, både nationellt och internationellt, och försöker skapa möjligheter för elever, studenter och doktorander att göra projektarbeten/studier i glesbygd.