Att hålla vikten kan förebygga typ 2-diabetes

En studie på över 33 000 personer i Västerbotten visar att förebyggande insatser för att hålla vikten kan motverka dubbelt så många fall av typ 2-diabetes som insatser mot personer som har hög diabetesrisk på grund av fetma.

Det visas i en ny studie, publicerad i BMC Public Health.

– Vi har kunnat visa att en befolkningsbaserad strategi för att hålla vikten kan förhindra mer än dubbelt så många diabetesfall som en strategi för att högriskindivider ska gå ner i vikt, säger Adina Feldman, som är forskare vid MRC Epidemiology Unit vid University of Cambridge och förstaförfattare till studien.

Dagens praxis i vården och förebyggande folkhälsoprogram fokuserar generellt på personer som har hög risk att utveckla typ 2-diabetes. Det gäller framförallt individer med fetma (ett Body Mass Index, BMI, på över 30 kg/m2) och en blodsockernivå över det normala. Det finns belägg för att dessa program har effekt för de individer de riktar sig mot. Samtidigt har programmen begränsad potential att påverka förekomst av diabetes i hela befolkningen.

Det finns inte mycket forskning som visar vilken effekt en moderat viktminskning eller viktstabilitet skulle kunna ha för att minska förekomsten av typ 2-diabetes. I studien har därför forskare vid universiteten i Umeå och Cambridge försökt beräkna vilken potential som strategier för viktminskning och viktstabilitet hos en hel befolkning kan ha.

I samarbetet VIPCAM har forskare vid MRC Epidemiology Unit vid University of Cambridge och institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet analyserat hälsodata från 33 184 personer i åldrarna 30–60 år.

Deltagarna fick göra två hälsoundersökningar med tio års mellanrum mellan 1990 och 2013 som en del i Västerbottens hälsoundersökningar, ett program för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.

När forskarna analyserade olika hälsodata kunde slå fast sambandet mellan förändring i BMI och nyligen diagnosticerad diabetes efter tio år. De kunde också fastställa vilken effekt ett förändrat BMI skulle kunna ha på förekomsten av diabetes på befolkningsnivå. De kontrollerade för potentiella förväxlingsfaktorer såsom kön, ålder, undersökningsår, diabetes i familjen, tobaksanvändning, utbildning och civilstånd.

Under uppföljningsperioden hade 3,3 procent av deltagarna utvecklat diabetes och drygt hälften ökat sin vikt motsvarande 3 kilo. Drygt en tredjedel hade behållit sin vikt. Jämfört med dem hade de som ökat i vikt en 52 procent högre risk att få diabetes.

Forskarna uppskattar att var femte fall av typ 2-diabetes hade kunnat förhindras om alla de som ökat i vikt istället hade behållit sin vikt, oavsett vad de vägde från början. Utifrån tidigare forskning drar de slutsatsen att bara var tionde fall av diabetes skulle kunna förhindras om alla med hög diabetesrisk på grund av fetma genomgick ett kommersiellt vikthållningsprogram.

– När det gäller prevention av diabetes kopplat till kroppsvikt är det ur ett folkhälsoperspektiv sannolikt mest effektivt med strategier för både högriskindivider och befolkningen som helhet, säger Patrik Wennberg, som är sisteförfattare till artikeln, distriktsläkare vid Anderstorps hälsocentral i Skellefteå och docent vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Forskarna tillägger att resultaten gäller under optimala förhållanden och att beräkningarna i studien därför bör tolkas med försiktighet. Samtidigt menar de att de kan användas för att jämföra genomslag för olika förebyggande insatser mot diabetes.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Forte, Västerbottens läns landsting och brittiska Medical Research Council.

Länk till artikeln i BMC Public Health

Tillbaka till nyhetslistan