Styrdokument

Här hittar du avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende samt tillhörande bilagor, följt av rutiner och överenskommelser, framtagna i samverkan.

Avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Bilaga 1 - Landstingets kvarvarande ansvar 

Gemensamma rutiner för materialhantering i särskilt och ordinärt boende - Ersätter markerat avsnitt i Bilaga 1

Gemensamma rutiner för materialhantering

Provtagningsmaterial - landstingets kostnadsansvar vid ordination rev 20180424

Bilaga 2 - Definitioner och kommentarer

Bilaga 3 - Ekonomiska konsekvenser

Bilaga 4 - Personalöverenskommelse

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende

Vägledning avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan VLL och kommunerna i Västerbottens län

Gemensamma överenskommelser och rutiner

Gemensamma rutiner och överenskommelser för landstinget och länets kommuner hittar du på Region Västerbottens hemsida samt ett urval här nedan:

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU)

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny lag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. I Västerbotten gäller nya länsrutiner från den 3 april 2018.

Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.

Alla parter har ett gemensamt ansvar för att genomföra en effektiv utskrivningsprocess genom att tillhandhålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att Samordnad individuell plan (SIP) i huvudsak kan genomföras i hemmet och inte på sjukhus. I särskilda fall kan en SIP genomföras under vistelsen på sjukhus.

Länsrutin för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Bilaga 3.1 Manual - ett stöd vid svar på inskrivningsmeddelande i Prator

Bilaga 3.2 Manual - ett stöd vid upprättande av utskrivningsrapport i Prator

Bilaga 3.3 Checklista vid utskrivning från sluten vård

Bilaga 3.4 Checklista för kommuner inför att ange kommunklar

Bilaga 3.5 Checklista Pascal-Dos kommunal ssk

Bilaga 3.7 Mall som stöd vid upprättande av lokal rutin SVU 2018

Bilaga 3.8 Avbrottsplan Prator 2018

Bilaga 3.9 Patientbroschyr SIP

Bilaga 3.9 Patientbroschyr SVU

Bilaga 3.10 SMA-verktyg för säker läkemedelsanvändning

Samordnad individuell plan (SIP)

För personer som har behov av insatser från både landstinget och kommunen ska huvudmännen tillsammans upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL).


Egenvård

Det finns en fastställd överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västerbottens län om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård. Denna överenskommelse omfattar vårdgivare inom Västerbottens läns landsting och länets kommuner och ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag till parterna, dvs. oavsett om det är i privat eller egen regi som insats utförs.

Överenskommelse om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård

Generella behandlingsanvisningar

Här hittar du som anställd inom kommunal hälso- och sjukvård de generella behandlingsanvisningar som gäller för läkemedel i Västerbotten.

 


Kontakt

Anna Bergström
090-785 71 86
E-post: anna.s.bergstrom@vll.se