Smärtlindring vid nedsatt njurfunktion

Patienter med reducerad njurfunktion behöver ofta dosanpassningar även när det gäller analgetika. Njurinsufficiens kan påverka farmakokinetiken till analgetika på olika sätt (reducerad renal elimination, ändringar i proteinbindningen, reducerad absorption) och kan även leda till ökad blödningsbenägenhet, som i sin tur kan ytterligare förstärkas av analgetika, t.ex. av COX-hämmare. Dessutom påverkas blod-hjärn-barriären, vilket kan medföra ökad känslighet för CNS-biverkningar av centralt verkande analgetika, t.ex. ökad sedation. COX-hämmare kan därutöver försämra njurfunktionen ytterligare genom inverkan på GFR. För behandling av akut smärta hos äldre med reducerad njurfunktion utan beroenderisk, se avsnitt "Palliativ vård i livets slutskede". Vid absolut eGFR < 30 ml/min bör smärtspecialist kontaktas.

Nedan listas förslag på dosanpassningar vid njurinsufficiens:
COX-hämmare/NSAID:
Ska undvikas även vid mild njurinsufficiens. Kan dock användas hos patienter med anuri som får dialysbehandling.
Buprenorfin: Plåsterberedning (Norspan) behöver ej dosjusteras vid njurinsufficiens.
Kodein: Kodein omvandlas i kroppen till morfin (se nedan). Bör helst undvikas.
Metadon: Kan användas vid njurinsufficiens. Behandlingen bör initieras av smärtspecialist!

Dosjustering av analgetika vid nedsatt njurfunktion

Paracetamol
eGER:30-60 ml/min – Normaldos
eGER:15-30 ml/min – 500 mg – 1g x 3

Tramadol*
eGER:30-60 ml/min – 50 % av normaldos Förläng doseringsintervallet
eGFR: 15-30 ml/minBör användas med försiktighet, ev. öka dosintervallet
Kommentar – Försämrad renal utsöndring av aktiv metabolit

Morfin*
eGER:30-60 ml/min – 50 % av normaldos. Förläng doseringsintervallet
eGFR: 15-30 ml/minBör undvikas vid eGFR< 30 ml/min.
Kommentar – Morfin och dess (aktiva) metaboliter ackumulerar vid njurinsufficiens.

Oxikodon*
eGER:30-60 ml/min – 50-75 % av normaldos. Förläng doseringsintervallet
eGFR: 15-30 ml/minAnvänd låga doser (25-50% av normaldos). Övervaka noga.
Kommentar – Huvudsakligen levermetabolism till inaktiva metaboliter, bara 10-19% utsöndring i urin.

Fentanyl
eGER:30-60 ml/min – 75 % av normaldos
eGFR: 15-30 ml/min50 % av normaldos
Kommentar – Huvudsakligen levermetabolism till inaktiva metaboliter, bara 10-19% utsöndring i urin.

Gabapentin
eGER:30-60 ml/min – Max 300 mg x 2
eGFR: 15-30 ml/min – Max 300 mg/d 

Pregabalin
eGER:30-60 ml/min – Startdos: 25 mg x 1 Maxdos: 75 mg x 2-3
eGFR: 15-30 ml/min – Startdos: 25 mg x 1 Maxdos: 75 mg x 1-2

*Depotberedningar bör användas med försiktighet då dessa är mera svårstyrda.