Sepsis, meningit

Om primärvården är första vårdkontakt och misstanke om sepsis väcks är målsättningen att ambulans larmas och handläggning sker skyndsamt. I väntan på ambulans bör inriktningen vara att stabilisera patienten. Behandla omedelbart i uppenbara fall! Ta gärna en blododling när nål sätts, men LP är inte nödvändigt. Överväg bennål.

Barn som behandlas med högdos cytostatika har liksom små spädbarn svagt immunförsvar. De har därför diskreta symptom vid allvarliga infektioner, ofta utan feber. I övrigt friska barn drabbas alltmer sällan med nuvarande vaccineringsskydd.

Man bör på vårdcentraler utanför sjukhusorter ha möjlighet till

  • Blododling minst 0,5 ml blod till aerob blododlingsflaska i barnstorlek.
  • Betametason (Betapred) ges vid stark meningitmisstanke 0,15 mg/kg iv eller i andra hand im
  • Cefotaxim alternativt Ceftriaxon (Rocephalin) ). Cefotaxim kan väljas till hälsocentralens läkemedelsförråd för att harmonisera med rekommendationen till vuxna. Finns Ceftriaxon kvar kan det användas.Till spädbarn och barn upp till 12 års ålder ska Rocephalin ges som intravenös infusion under minst 30 minuter. Hos nyfödda ges infusionen under 60 minuter för att minska risken för bilirubinencefalopati. Intramuskulär administrering ska övervägas då intravenös administrering inte är möjlig. Doser högre än 2 g ska ges intravenöst.
  • Cefotaxim ges i första hand iv, se FASS, men kan ges im utan lokalbedövning i engångsdos 50 mg/kg till maxdos 2 g. Över 40 kg ges 2g. Man ger max 1g i ett ben, vid högre dos ges även i det andra benet. Ceftriaxon (Rocephalin) ges iv eller i andra hand im. För nyfödda och upp till 12 år(<50 kg): 80-100 mg/kg (max 4g) Från 12 år(≥50 kg): 4g
  • Ringer-Acetat eller NaCl 9 mg/ml, vid cirkulationspåverkan 20 ml/kg så snabbt det går.