Depression

Rekommenderad fysisk aktivitet vid depression

Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 bör vuxna patienter erbjudas KBT vid lindrig egentlig depression (kan ges som internetbaserad KBT) och medelsvår egentlig depression. I första hand bör detta handläggas i primärvården.

Metaanalyser och SBU-rapport 166/2004 ”Behandling av depressionssjukdomar”, www.sbu.se, visar jämförbar antidepressiv effekt i gruppen SSRI. Utvärdering bör ske efter dosoptimering, avvägd uppföljningstid för respektive dos och utvärdering med validerad symtomskattningsskala (PHQ 9, MADRS), innan man byter preparat.

De vanligaste effektmåtten är minskning av depressionssymtom samt andel av patienter som går till remission. Det sistnämnda får anses vara det kliniskt mest relevanta. Målet är att behandla tills patienten är i remission, dvs. PHQ 9 < 5, MADRS < 7, MADRS-S <12.

I första hand

sertralin

t.ex. Sertralin*

escitalopram

t.ex. Escitalopram*

OBS! Escitalopram ger dosberoende ökning av QT- tiden, maxdos 20 mg/dygn till vuxna och 10 mg/dygn till äldre och till patienter med nedsatt leverfunktion.

Om patienten har en välfungerande behandling med citalopram finns inget skäl att byta till Escitalopram.

I andra hand

venlafaxin

t.ex. Venlafaxin*

mirtazapin

t.ex. Mirtazapin*

Mirtazapin kan ge viktuppgång. Kroppsvikten skall följas regelbundet och vid viktuppgång skall byte till annat preparat göras.

* utbytbart