Ångestsyndrom

Ångest - tillfällig

I första hand:

alimemazin

Theralen

prometazin

t.ex. Lergigan*

I andra hand:

oxazepam

t.ex. Oxascand*

Oxazepam har kort halveringstid, snabbt insättande effekt och avsaknad av aktiva metaboliter. Dock föreligger stor risk för tillvänjning och behandlingen skall alltid vara tidsbegränsad med utsättningsplan.

Ångest

Rekommenderad fysisk aktivitet vid ångestsyndrom

Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 bör vuxna patienter erbjudas KBT vid generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom och social fobi. I första hand bör detta handläggas i primärvården. Se även nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 och lokala vårdprogram, samt http://www.sbu.se.

Det kan förväntas att SSRI-preparaten som grupp kan ha likartade effekter, s.k. klasseffekt, vid olika former av ångestsyndrom. Vid behandling av ångest gäller lägre doser än vid depressionsbehandling. Vid tvångssyndrom behövs ofta doser i det högre intervallet.

Behandling med bensodiazepiner rekommenderas inte, framför allt under längre tid.

I första hand

sertralin

t.ex. Sertralin*

escitalopram

t.ex. Escitalopram*

OBS! Escitalopram ger dosberoende ökning av QT- tiden, maxdos 20 mg/dygn till vuxna och 10 mg/dygn till äldre och till patienter med nedsatt leverfunktion

Om patienten har en välfungerande behandling med citalopram finns inget skäl att byta till Escitalopram.

I andra hand

mirtazapin

t.ex Mirtazapin*

venlafaxin

t.ex. Venlafaxin*

duloxetin

t.ex. Duloxetin*

* utbytbart