Benspecifik behandling

Beslut om benspecifik behandling skall alltid grundas på en samlad värdering av risken för fraktur och inte på enbart bentäthetsvärden. FRAX-beräkning (NCS Vårdportal>Mina funktioner>Beräkningar>FRAX) skall göras på obehandlade patienter från 40 års ålder vid misstanke om osteoporos/hög frakturrisk. Resultatet av FRAX presenteras som en procentsiffra där FRAX ≥ 15 % för osteoporotisk fraktur utgör indikation för utredning och bentäthetsmätning, siffran som anger risk för höftfraktur används inte. Röntgenfyndet ”låg benmassa” utan fraktur/andra riskfaktorer utgör ej indikation för DXA eller benspecifik behandling.

Vid sekundär osteoporos; utred bakomliggande sjukdom före ställningstagande till benspecifik behandling. Vid terapisvikt (ny fraktur trots benspecifik behandling i minst ett år med god följsamhet) samt vid fraktur efter lågenergivåld hos premenopausal kvinna eller yngre man - remiss till specialist för bedömning; endokrinsektionen, Medicincentrum, NUS eller Medicinsk och Geriatrisk klinik Skellefteå.

Vem bör få benspecifik behandling?

 • Mycket stark behandlingsindikation, skall ges utan dröjsmål* om inte kontraindikation föreligger:
  • Kot- eller höftfraktur efter lågenergitrauma oberoende av bentäthetsvärde och FRAX.
 • Stark behandlingsindikation:
  • Annan lågenergifraktur, T-score ≤ -2,0 SD samt FRAX > 30 %.
  • Peroral kortisonbehandling ≥ 5 mg prednisolon dagligen i minst 3 månader, T-score ≤ -1,0 SD och/eller fraktur.
 • Oftast behandlingsindikation, individuell bedömning:
  • Annan lågenergifraktur, T-score ≤ -2,0 SD samt FRAX 20- 30%.
  • Ingen lågenergifraktur, T-score ≤ -2,0 SD samt FRAX 20-30%.
   *
   Dock tidigast två veckor efter höftfraktur

PREPARATVAL
Alla läkemedel som rekommenderas har mycket god frakturförebyggande effekt och är kostnadseffektiva. Följsamhet till behandling är ofta låg för peroralt alendronat, överväg infusionsbehandling.

Förstahandsval (vid GFR > 35 ml/min)

zoledronsyra

infusionsvätska* 5 mg

t.ex. Zoledronsyra

Ges på hälsocentral som en 15 minuters intravenös infusion en gång per år. En tredjedel av de behandlade får övergående influensaliknande symtom inom 1-3 dygn efter första dosen, ge paracetamol. Invänta eventuella större tandingrepp innan behandlingsstart.

alendronat

70 mg veckotablett

t.ex. Alendronat

Perorala bisfosfonater tas fastande enligt särskild instruktion, se FASS/receptfavorit. Försiktighet vid reflux, tidigare ulcus eller sväljningssvårigheter.

Andrahandsval (vid GFR > 35 ml/min samt som förstahandsval vid GFR <35 ml/min)

denosumab

injektion s.c.          

Prolia

Till patienter som har svårt att fullfölja behandling med bisfosfonater, vid sänkt njurfunktion eller till yngre frakturpatient som förväntas behöva med benspecifik behandling i många år och där man därför vill vänta med bisfosfonater. Ges subcutant två gånger per år. Kontroll av S-Ca hos patienter med ökad risk för hypokalcemi (GFR<35 ml/min), se FASS.

Tredjehandsval (Förstahandsval till specificerade grupper*** )

teriparatid

injektion s.c.       

Forsteo

Subventioneras som tredjehandsbehandling vid biverkningar eller kontraindikationer för alla övriga behandlingsalternativ eller vid terapisvikt (definition; ny fraktur trots benspecifik behandling med god följsamhet i minst ett år). ***Förstahandbehandling för: a) patienter med T-score < -3 SD och minst två kliniska kotfrakturer eller b) patienter med peroral kortisonbehandling i minst 6 månader med T-score < -2,5 och minst en klinisk kotfraktur. Specialistpreparat, remiss till Endokrinsektionen, Medicincentrum, NUS eller Geriatriskt Centrum, NUS eller Medicinsk och Geriatrisk klinik, Skellefteå.

* Zoledronsyra 4mg/5ml rekvireras vilket ger lägsta kostnad. Av 2 flaskor zoledronsyra 4mg/5ml tages totalt 5 mg dvs. 6,25ml och blandas med 100ml natriumklorid 9mg/ml. Ges som intravenös infusion under minst15 min.