Orala antihistaminer

Orala antihistaminer har lång duration och lindrar allergiska reaktioner i hela kroppen. Antihistaminpreparat utgör basen för behandling av allergisk rino­konjunkti­vit. Vid otillräcklig effekt kompletteras med lokal behandling för respektive organsystem (se nedan). Antihistamin kan även användas som akut behand­ling vid allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad och i viss mån även profylaktiskt inför allergenexpone­ring.

De moderna antihistaminerna som finns på marknaden är effektmässigt tämligen likvärdiga och tolereras oftast väl. Som regel rekommenderas nyare antihistaminpreparat där loratadin och desloratadin i normaldosering inte har någon påvisad sederande effekt. Det finns sällan skäl att välja ett dyrare preparat, Aerius, om läkemedlet inte behöver administreras i speciell beredningsform, t.ex. oral lösning till ett litet barn. De äldre, mer sederande antihistaminerna kan vara indicerade i undan­tagsfall, t.ex. vid svår nattlig eksemklåda eller vid urtikaria. För behandling av urtikaria krävs ofta en högre dos - ofta 2-4 gånger normaldos - av antihistamin.

Vuxna och barn från 6 år

desloratadin         

tablett t.ex. Desloratadin* munsönderfallande Aerius receptbelagd

oral lösning Aerius  receptbelagd

loratadin              

tablett t.ex. Loratadin*

Barn mellan 1 och 5 år

desloratadin         

oral lösning Aerius receptbelagd

* utbytbart