Nokturi och Nattlig polyuri

Termen nokturi syftar på sömnstörande nattliga miktionstillfällen. Symtomet är ospecifikt och kan bl a bero på godartad prostataförstoring, överaktiv blåsa, nokturn polyuri och hjärtsvikt. Eventuell läkemedelsbehandling får riktas mot trolig bakomliggande orsak.

Med nokturn polyuri avses att den nattliga urinproduktionen överstiger normal funktionell blåskapacitet. Tillståndet definieras ofta utifrån en nattlig diures > 30 % av dygnets totala urinproduktion (iden­tifieras med hjälp av miktionslista). Desmopressin är en syntetisk ADH-analog och kan användas på indikationen nocturn polyuri.

Rekommenderat preparat

desmopressin

tabl

Desmopressin

Vätskerestriktion (en timme före och 8 timmar efter administrering) måste iakttas. Eventuella kontraindikationer (polydipsi, hjärtinkompensation, diuretikabehandling, njurinsufficiens, hyponatremi) måste uteslutas. Natrium i plasma bör mätas innan behandling, samt efter tre dagars behand­ling och vid eventuell dosökning.