Gikt

Vid akut gikt är NSAID förstahandsmedel. Symtomen avklingar vanligtvis inom några dagar, och dosen kan då reduceras men behandlingen bör fortsätta några dagar efter det att den akuta attacken avklingat. NSAID har en symtomlindrande effekt, men påverkar inte själva sjukdomsförloppet.

I de fall då NSAID är kontraindicerat, som vid njurinsufficiens, vid waranbehandling eller då det inte har fullgod effekt, kan prednisolon 30mgx1 i 3-5 dagar eller intraartikulär steroidinjektion vara alternativ. Ett annat alternativ till NSAID är kolkicin, som nu finns tillgängligt på recept (för dosering och maxdos se Fass). Vid eGFR<30 ska reducerad dos ges. Relevanta interaktioner finns, bland annat med preparat som påverkar CYP3A4 och det är kontraindicerat till fertila kvinnor. Kända utlösande orsaker bör om möjligt elimineras (omprövning av pågående diuretikaterapi, diskussion med patienten om alkoholvanor, minskat köttintag).

Uratsänkare, i första hand allopurinol, övervägs redan vid första bekräftade giktattacken om komorbiditet eller komplicerande faktorer föreligger. Om detta sätts in ska dosen långsamt titreras upp med månatliga kontroller tills s-urat ligger <360µmol/L. Vid en längre tid under denna nivå löses utfällningar i vävnaderna upp och risken för recidiv minskar. I motsats till tidigare rekommendationer kan uratsänkare insättas även under pågående attack. Om otillfredsställande effekt kan allopurinol kombineras med probenecid. Under upptrappning av uratsänkare kan recidivprofylax ges som NSAID eller kolkicin 0,5 mgx2.

Akut behandling

naproxen

tabl

t.ex. Pronaxen*

prednisolon

tabl

t.ex. Prednisolon*

metylprednisolon

inj

Depo-Medrol

kolkicin

tabl

t.ex. Colrefuz*

Förebyggande behandling
Förstahandsmedel

allopurinol

tabl

t.ex. Allopurinol*

probenecid

tabl

Probecid

Andrahandsmedel

febuxostat

tabl

Adenuric

* utbytbart