Lokal behandling av allergisk rinit

Perorala antihistaminer (se orala antihistaminer) är förstahandsbehandling vid allergisk rinit. Vid otillräcklig effekt skall kompletterande lokalbehandling ges.

Nässteroider har god effekt på nästäppan och få biverkningar. Nasala ste­roider är ej godkända för barn under 3 år. Barn i växande ålder som behand­las kontinuerligt mer än 3 måna­der/år med nasal steroid bör kontrolle­ras med avseende på tillväxt minst två gånger per år. Tänk på total steroiddos om barnet samtidigt behandlas med steroidpreparat för astma. Viss erfarenhet talar för att mometason (Nasonex) eller flutikason (Avamys) givet en gång per dygn skulle kunna ha en fördel framför budesonid hos barn som står på högre dos inhalationssteroid med tanke på eventuell tillväxtpåverkan.

Kortikosteroid

mometason

t.ex. Mometason* från 3 år

Antihistamin

levokabastin

Livostin

* utbytbart