Tobak

Varje person som röker eller snusar och vill sluta ska erbjudas stöd och hjälp av Hälso- och sjukvården. Landstingets policy är rökfrihet under 8 veckor före och 8 veckor efter elektiv kirurgi och gäller samtliga opererande enheter. Vid akut operation ska patienten ges stöd att sluta i samband med operationen.

Alla patienter ska där det är relevant tillfrågas om sitt tobaksbruk och hälso- och sjukvården ska i första hand erbjuda kvalificerat rådgivande samtal. Tobakspreventiva mottagningar finns på länets tre sjukhus, och utbildade tobaksavvänjare på de flesta hälsocentraler eller folktandvårdskliniken. Vi vet att minst 54 olika sjukdomstillstånd är rökrelaterade därför är det viktigt; att alltid ställa frågan, erbjuda stöd för att sluta och om patienten inte är redo rekommendera ett möte med en diplomerad tobaksavvänjare för ett motiverande samtal. Det finns även anledning att fråga om andra personer i hemmet röker då flera sjukdomstillstånd har koppling till passiv rökning, där barn är särskilt utsatta. Även rökning av vattenpipa eller e-cigaretter bör uppmärksammas.

Rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel och uppföljning kan tillämpas. Även en kortare insats har effekt då ett tobaksstopp ofta handlar om en lång process. Enkla råd med koppling till patientens hälsotillstånd bör, om inte annat är möjligt, alltid ges till tobaksbrukande patienter.

Hänvisning kan alltid ges till:

Sluta röka linjen som erbjuder både telefonstöd, 020-84 00 00 och webb-baserat stöd, www.slutarokalinjen.org till den som vill sluta med tobak. De svarar också på frågor från professionen. Här finns material på flera språk och de erbjuder även tolkhjälp via remiss på sex olika språk.

1177.se har stödjande information för att sluta röka och snusa och Vårdguiden den interaktiva tjänsten Rökfri.

Fimpaaa! Som är en kostnadsfri app, rekommenderas särskilt till unga vuxna, med koppling till Ungdomsmottagningen på nätet, www.umo.se

Läkemedel

I första hand: Nikotinläkemedel (tuggummi, tabletter, plåster, sugtablett, inhalator). Lindrar abstinens och underlättar ”sluta processen”. Till snusare rekommenderas plåster i första hand som ger jämn tillförsel av nikotin. Rekommenderad behandlingstid är 2-3 månader. Kombinationsbehandling med olika preparat rekommenderas vid behov. Apotekets personal kan bistå och ge råd.

I andra hand: Champix (vareniklin), receptbelagt läkemedel som alltid ska kombineras med samtalsstöd och uppföljning. Kan kombineras med andra nikotinläkemedel. Preparatet har i kombination med motiverande samtalsstöd, visat sig ge mycket bra resultat både för snusare och rökare, vilket också är en förutsättning för subvention.

Zyban (bupropion), ett receptbelagt läkemedel som minskar röksuget. Används i mindre grad idag.

Biverkningar och kontraindikationer finns att läsa i FASS.

Mer att läsa
Läkemedelsboken - kapitlet om beroendetillstånd och tobaksberoende. www.lakemedelsboken.se

Psykologer mot tobak – uppdaterad och aktuell information för både den som vill sluta och för professionen. Aktuellt om e-cigaretter, vattenpipa och forskning om tobak. www.psykologermottobak.org

Tobaksfakta – omvärldsbevakning inom tobaksområdet. www.tobaksfakta.se