Riskbruk alkohol

Definieras som intag av >14 standardglas/v för män >9/v för kvinnor eller intensivkonsumtion >4 resp. >3 glas vid ett tillfälle (binge drinking). En stor grupp svenskar (c:a 1 miljon) har riskbruk, skadligt bruk eller alkoholberoende. De söker inte vård för detta men har påtagligt förhöjd risk för skadliga konsekvenser. De har svårt att navigera fram till adekvat hjälp. I denna grupp finns det stora antalet problem (hälsoproblem, skador, olyckor, misshandel etc.) och de största kostnaderna.

Alkoholkonsumtion inverkar på ett stort antal tillstånd ex: hypertoni, värkproblematik, magproblem, depression, psykisk ohälsa, sömnstörningar, återhämtning efter operation och interagerar med många läkemedel. För hypertoniker med hög alkoholkonsumtion kan minskning av konsumtionen med 1 glas/dag resultera i blodtryckssänkning i storleksordningen 3.3/2,0 mm Hg. Fyra glas/dag ökar risken för hypertoni med 57–81%.

Vid lindrigt/måttligt beroende är korta insatser (enkla råd, rådgivande samtal) lika effektiva som mer omfattande insatser och har effekt på sjuklighet, sjukhusdagar och sjukskrivningsdagar. En testperiod kan föreslås.

Läkemedelsbehandling är underutnyttjad: Antabus, Campral och Naltrexon. Se även Alkoholsjukdomar sid 146.

Hur kan man tala med patienter om alkohol:

  1. Alkoholcentrering (Screening) AUDIT: ett test som uppmärksammar eventuell alkoholproblematik. Informera patienten om risker och att effektiv behandling finns.
  2. Patientcentrering, dvs. utgå från patientens agenda, från patientens aktuella diagnos/besvär. Informera om att alkohol kan bidra till problemet. Resonera om individuell känslighet, varierar stort i varje organsystem.

Alkoholstopp 4–8 veckor inför en operation minskar risken för komplikationer.

Det finns evidens för att riskbruk av alkohol bland patienter som ska genomgå en operation är en komplicerande faktor för själva ingreppet, läkningsprocessen och rehabilitering. En alkoholkonsumtion över 2 standardglas (à 12 gram alkohol) per dag ger fördubblad risk för postoperativa komplikationer (infektioner, sår- och lungkomplikationer, längre sjukhusvistelse, intensivvård). Även vid en lägre konsumtion kan ett alkoholstopp minska riskerna för komplikationer vid operation.

Alkohol och Drogmottagningen vänder sig till personer i Umeå, Nordmaling och Bjurholms kommun. Tel 090-785 47 00, mail alkohol.drogmottagningen@umea.se

Rådgivningen Oden för invånare i Skellefteå och Norsjö kommuner tel 0910-73 65 54, mail oden@skelleftea.se

Rådgivningen Udden, Robertsfors, tel 0934-142 99, mail udden@robertsfors.se

Individen kan själv söka stöd per telefon, Alkohollinjen 020-84 44 48, eller webbaserat www.alkoholhjalpen.se eller http://riddargatan1.se.

Läkemedelsboken: http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/alkohol-riskbruk_missbruk_och_beroende.html

Gällande utvecklat missbruk eller beroende av alkohol, se kapitlet Psykiatri, Alkoholsjukdomar.