Levnadsvanor

Matvanor
Tobak 
Riskbruk av alkohol 
Fysisk aktivitet på recept - FAR® 
Lat-FYSS

Stor betydelse: Hjärt- kärlsjukdomar, typ II diabetes, de vanligaste cancerformerna och demens är relaterade till levnadsvanor. Ohälsosamma levnadsvanor har även samband med många andra vanliga tillstånd, t.ex. depression, värkproblematik, mag- tarmbesvär. Totalt har ohälsosamma levnadsvanor visats ligga bakom 80 % av alla förtida dödsfall. Intensiva multimodala livsstilsinterventioner har visats kunna minska insjuknandet i diabetes med 58 % och reversera ateroskleros i hjärtats kranskärl. Levnadsvanor påverkar även prognos och välmående vid etablerad sjukdom och kan minska behov av annan behandling.

Kräver färdighet: Att ta anamnes om levnadsvanor och kunna erbjuda en livsstilsintervention som tar hänsyn till individens resurser och motivationsnivå kräver utbildning och träning. Det är t.ex. vanligt att vårdgivaren inte är medveten om att även ohälsosamma levnadsvanor ofta har en fast och logisk plats i en individs livssituation och att en förändring kräver mer än bara generell information. Orealistiska förväntningar kan leda till frustration hos både vårdgivare och patient samt att den potential för förändring som oftast ändå finns inte utnyttjas.

Råden följer rekommendationerna i Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor från Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-11-3

Åtgärderna delas in i

  1. Enkla råd: Information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om levnadsvanor (inte detsamma som att ställa frågor om levnadsvanor). Ev. komplettering med skriftlig information. Vanligtvis kortare än 5 minuter.
  2. Rådgivande samtal: Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient med anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer m.m. och ev. komplettering med olika verktyg och hjälpmedel. Vanligtvis 10–15 minuter, ibland upp till 30 minuter. Konsultationen sker ibland vid upprepade tillfällen.
  3. Kvalificerad individuell rådgivning: Som rådgivande samtal men är teoribaserat eller strukturerat, t.ex. Motiverande samtal (MI), Kognitiv beteendeterapi (KBT). Personal med utbildning i den metod som används. Ofta längre än rådgivande samtal, i regel vid upprepade tillfällen.