Läkemedel som bör undvikas till äldre

Tänkvärt - omprövning?

Läkemedel med antikolinerg effekt ger risk för konfusion, urinretention, muntorrhet och obstipation. Biverkningar kan komma vid insättning men även efter en längre tids behandling. Viktigt att behandlingen utvärderas med täta intervall.


Tradolan och Tapentadol kan ge illamående och förvirring hos äldre – de ger också utsättningssymtom och bör trappas ut. Kodein kan ge förstoppning och effekten kan variera stort hos äldre. NSAID inklusive COX-2-hämmare ska ej ges vid hjärtsvikt och/eller njursvikt. De ökar också risken för GI blödning. Vid stark indikation: kort kur (1-2 veckor) med låg dygnsdos (maximalt 1200 mg för ibuprofen och 500 mg för naproxen).

Läs mer under Smärta (Äldre och smärtbehandling).


Långverkande bensodiazepiner som Flunitrazepam, Nitrazepam och Stesolid är beroendeframkallande och kan bl a ge dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet och balansstörningar. De kan ge utsättningssymtom och bör trappas ut. Propavan kan ge dagtrötthet, restless legs, stelhet och gångstörningar. Erfarenhetsmässigt rekommenderas inte zolpidem pga risk för paradoxala reaktioner

Sömnmedel ger i genomsnitt bara 25 minuter längre sömn per natt och ett uppvaknande mindre varannan natt jämfört med placebo. De bör helst inte användas längre tid än fyra veckor. Recept på Sängfösare som kan vara ett ickefarmakologiskt alternativ finns på Vårdpraxis-blanketter.

Läs mer under kapitlet Psykiatri (Äldre och psykofarmaka).

Neuroleptikabehandling innebär en ökad risk för stroke och förtida död hos äldre med demenssjukdom. Efterfråga gärna NPI-NH-skattning innan farmakologisk behandling inleds (se www.bpsd.se). Utvärdera återkommande med hjälp av aktuell skattningsskala och använd gärna neuroleptikaprotokoll (se www.bpsd.se). Kan dosen minskas? Neuroleptika kan ge stelhet, gångsvårigheter, kognitiva störningar, dåsighet och blodtrycksfall och det är viktigt att ompröva behandlingen ofta. Läkemedelsgruppen kan ge utsättningssymtom och bör trappas ut.

Läs mer under Psykiatri (Äldre och psykofarmaka) samt Demenssjukdomar

Tänkvärt - omprövning?

Användningen av flera läkemedelsgrupper innebär risk för biverkningar och interaktioner hos äldre t.ex.opioider, antidepressiva läkemedel, protonpumpshämmare, digitalispreparat, loopdiuretika, bensodiazepinbesläktade sömnmedel, antiepileptika och perorala kortikosterioder. Nyttan skall vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.