Konvertering/byte mellan opioider

Extradoser vid genombrottsmärtor ska vara c:a 1/6-del av dygnsdosen upp till 4 ggr.


*Det rekommenderas inte högre doser än 40 µg/h för Norspan plåster.
Ref.: Eastern Metropolitan Region Palliative Care Consortium (Victoria) - Clinical Working Party Opioid Conversion Ratios – Guide to Practice 2010. www.emrpcc.org.au; Pereira J, Lawlor P, Vigano A, Dorgan M, Bruera E (2001) Equianalgesic dose ratios for opioids. a critical review and proposals for long-term dosing. J Pain Symptom Manage 22 (2): 672-687¨

För extradoser se även väl använd konverteringsguide Höglandsjukhuset i Eksjö, Region Jönköpings län; https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39805&childId=14711

Vid opioid-rotation bör dosen av den nya opioiden reduceras med 30-40%
Observera i samband med Norspanplåster: Buprenorfin är en partiell µ-agonist vilken vid doser >10 µg/timme kan resultera i en delvis blockering av effekterna av andra opioider, t.ex. morfin, som är ”fulla” µ-agonister. Detta bör beaktas vid akut smärta då kortverkande opioider kan ge dålig smärtlindrande effekt, trots höga doser. Norspanplåster bytes var 7:e dag.

Observera i samband med fentanylplåster: Fentanyl är mycket mer potent än morfin. Fentanylplåster 12 µg/h motsvarar ca 30 -60 mg oral morfin/dygn. Bytes var 3:e dag. Det tar ca 3 dygn innan steady state. Tillägg av kortverkande opioder kan behövas under de första 24 timmarna. Var uppmärksam på symtom som kan tyda på ackumulering!

  • Vid konvertering från depottablett morfin (som doseras 2 ggr dagligen) ska första fentanylplåstret appliceras samtidigt som sista depottabletten ges.
  • Patienten ska informeras om att genombrottsmärta kan uppstå under de första tre dygnen efter byte till plåsterberedning.
  • En kortverkande oral morfinberedning ska alltid finnas tillgänglig för behandling av genombrottsmärta. Se kommentar angående extrados ovanför konverteringstabell.
  • Fentanylplåsterdosen ska inte ändras under de första tre dagarna.
  • Applicera aldrig värme på plåstret då detta kan öka absorptionshastigheten dramatiskt.