Sepsis

Symtom och klinik som ofta ses vid sepsis

 • Plötsligt insättande försämring
 • Feber och frossa
 • Konfusion och eller medvetandepåverkan
 • Andningsfrekvens över 20/min
 • Takykardi
 • Hypotoni
 • Diffusa buksmärtor
 • Kräkning och diarré

Handläggning – primärvård

 • I de fall där patient inkommer till primärvården som första vårdkontakt och misstanke om sepsis väcks är målsättningen att ambulans larmas och handläggning sker skyndsamt. I väntan på ambulans bör inriktningen vara att stabilisera patienten.
 • Steg för steg
  - Larma ambulanssjukvården om misstänkt sepsislarm, all transport skall ske inom ambulanssjukvården, patient skall under inga omständigheter transporteras utan möjlighet till övervakning och behandling.
  - Övervakning – följ blodtryck, puls, saturation och vakenhet med täta intervall tills ambulanstransport anländer.
  - Sätt perifer ven kateter (PVK) av storlek 1,2 – 1,3 mm (grön) eller större, gärna i båda armarna
  - Ge syrgas (2–5 liter på grimma, >5 liter på mask), saturationsmål >93%.
  - Ge Ringer acetat, om BT <90 mmHg ges bolusdos 500–1 000 ml under 30 min, upprepa till behandlingsmål d.v.s. BT >90 mmHg.
  - Paracetamol (1g som iv infusion) ges om patienten är kliniskt påverkad av febern men behöver ej ges rutinmässigt till alla patienter.
  - Om beräknad transporttid till sjukhus överstiger 60 minuter skall odling tas från blod och urin, därefter ges en engångsdos med intravenöst antibiotika med brett spektrum. I första hand ges cefotaxim 2g iv. Vid allergi, annan kontraindikation eller njurfunktionsnedsättning kontaktas infektionsprimärjour för rekommendation av preparatval och dos. Vid uttalad allvarlig pc-allergi kan alternativet vara kombination av klindamycin 600 mg och gentamicin 4,5-7 mg/kg x 1 iv, vid känt eGFR < 40 ml/min 2,2 mg/kg x 1 iv