Sekundärprevention efter stroke

Risken för återinsjuknande i stroke/TIA minskas med en adekvat sekundär­prevention med avseende på hypertoni, hyperlipidemi och trombosprofylax. Nationella riktlinjer för strokesjukvård publicerades 2011: socialstyrelsen.se och europeiska riktlinjer: www.eso-stroke.org/

De flesta behandlingar är dåligt dokumenterade hos personer över 80 år.

Patienter med hjärninfarkt eller TIA
Antitrombotiska medel

clopidogrel

75 mg x1

t. ex. Clopidogrel*

Patienter med förmaksflimmer erbjuds AK-behandling, se särskilt avsnitt om förmaksflimmer. Kombinationsbehandling ASA/Clopidogrel de första månaderna efter TIA/Stroke kan övervägas men bör initieras på sjukhus.

Lipidsänkande behandling
Ges till patienter med ischemiskt stroke/TIA. Målvärden vid behandling är S-LDL < 1,8 mmol/l eller 50 % reduktion av utgångsvärdet. Kombineras med information om livsstilsförändringar. (Se också kapitlet om lipidbehandling, Läkemedel.)

atorvastatin

t.ex. Atorvastatin*

Patienter med hjärninfarkt, TIA eller hjärnblödning
Blodtryckssänkande behandling
Målblodtryck 140/90. Blodtryckssänkande läkemedel minskar risken för återinsjuknande i stroke. Detta är särskilt visat för kombinationen ACE-hämmare och tiazidiuretika

* utbytbart