Indikationer för Gastroskopi

Dyspepsi är i sig ingen indikation för gastroskopi utan nedan stående krav bör även vara uppfyllda. Inför gastroskopi bör om möjligt PPI behandling vara utsatt.

*** hög prioritet
** intermediär prioritet
* låg prioritet men bör göras.

 

Prioritet

Hematemes

***

Melena/påtaglig järnbristanemi

***

Järnbrist/järnbristanemi hos man eller postmenopausal kvinna

**

Sväljningsbesvär

**

Terapiresistent gastroesofagal reflux

**

Ofrivillig viktnedgång

**

Frekventa kräkningar

**

Dyspepsi med Helicobacter pylori positivitet och/eller NSAID bruk

**

Nydebuderad dyspepsi + > 50 år

**

Antikroppar mot transglutaminas

*

Hereditet för ventrikelcancer

*