Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion (ED) kan förklaras utifrån vaskulära, neurogena, hormonella och psykogena orsaker. Därtill är sexuella läkemedelsbiverkningar vanligt förekommande. Arterioskleros är en dominerande bakomliggande orsak och riskfaktorer för ED sammanfaller därför med de som gäller för hjärt- och kärlsjukdom. Psykogen pålagring förekommer ofta, detta oavsett bakomliggande grundorsak. Hos yngre patienter är orsaken många gånger rent psykogent betingad.

En god anamnes ger viktiga upplysningar om tillståndets genes. Modifiering av kardiovaskulära riskfaktorer (rökning, övervikt, fysisk inaktivitet, diabetes, hypertension etc.) kan ha positiva effekter på symtomen.

Rekommenderat preparat

sildenafil

tabl

generiskt sildenafil

Fosfodiesterashämmarna (PDE-5i) utgör alltid förstahandspreparat om läkemedelsbehandling övervägs. På marknaden finns Sildenafil (Viagra, generika), Tadalafil (Cialis), Vardenafil (Levitra) och Avanafil (Spedra). Effekten av dessa preparat bedöms likvärdig, av kostnadsskäl rekommenderas i första hand generiskt sildenafil. Cialis längre effektduration och Spedras snabbare tillslag, kan tänkas möjliggöra ökad sexuell spontanitet och därför trots högre pris föredras av vissa patienter. Cialis finns även i lågdos för daglig underhållsdosering. Effekten, som medieras via en intakt nervförsörjning av svällkropparna, förutsätter sexuell stimulering. Fosfodiesterashämmarna omfattas inte av läkemedelsförmånen. Av detta skäl sker heller inget aktivt utbyte av generiskt sildenafil på apoteken, trots att det är med på Läkemedelsverkets utbyteslista. I och med avregleringen och den fria prissättningen syns priserna inte heller i FASS. För att patienten skall erbjudas bästa pris kan man använda central receptfavorit för sildenafil. Läkemedelscentrum uppdaterar favoriten regelbundet utifrån utbyteslista och aktuell prisbil. Använd §sild+tab-tangenten.

Observera kontraindikationerna, främst kombinationen med nitrater, vilket kan leda till allvarliga blodtrycksfall.

Alternativa preparat

alprostadil

injektionsvätska

Caverject Dual/Caverject

alprostadil

uretralstift

Bondil

Alprostadil administreras lokalt och verkar genom en direkt vasodilaterande effekt i svällkropparna. Preparaten utgör alternativ för patienter som inte uppnått tillfredställande effekt med fosfodiesterashämmare. Samtliga preparat ingår i högkostnadsskyddet. Injektionsform (Caverject) är effektivast, men intraurethral administrering (Bondil) eller topikal kräm (Vitaros) kan prövas till patienter som inte vill ge sig själv injektioner i penis. För att minimera risken för biverkningar, inkl. priapism, skall lägsta verksamma dos användas. Vanligaste biverkan är lokal smärta/obehag. Det åligger förskrivaren att försäkra sig om att patienten är väl förtrogen med handhavandet av läkemedlet.