Brist på B-vitaminer och Folsyra

Vitaminbrist kan bero på bristande näringsupptag eller malabsorbtion. Serum folat och serum zink är ofta de ämnen som sjunker först vid malabsorbtion orsakad av tunntarmsjukdom. 8 % av befolkningen har även folatbrist på grund av homozygot mutation av genen för enzymet metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR). Dessa 8 % behöver ha ett folat i serum över 15 nmol/L, De kan alltså ha en brist inom referensintervallet, vilket avspeglas av ett förhöjt homocystein.

Brist på vitamin B12 kan vara relaterade till sjukdomar i ileum men kan också vara orsakade av autoimmun gastrit. Vitamin B1 (Tiamin) spelar en viktig roll i glukosmetabolismen. Lindrig tiaminbrist leder till neuropati och svårare brist kan leda till Wernicke encefalopati. Alkoholberoende är den vanligaste orsaken till tiaminbrist men även obesitaskirurgi kan vara en orsak. Frikostig profylax av tiamin till riskgrupper rekommenderas. Magnesium är en viktig kofaktor till tiamin och magnesiumbrist kan förvärra konsekvenserna av tiaminbrist. Som profylax ges peroral B-vitamin substitution men vid misstanke om befarat Wernicke encefalopati krävs höga doser tiamin genom infusion med eventuellt tillägg av magnesium.

Provtagning
Vid klinisk misstanke om B12 eller folatbrist rekommenderas provtagning av i första hand homocystein eftersom normala värden kan utesluta B12- och folatbrist. Vid normala värden av B12 och folat kan en klinisk brist ändå föreligga.

Om homocystein är förhöjt behövs kompletterande provtagning av B12 och folat för att verifiera en brist eftersom också andra tillstånd såsom njursvikt ger förhöjt homocystein.

För att bespara patienten flera provtagningstillfällen kan man därför ta prov för homocystein, B12 och folat samtidigt.

Folsyra
Remissionsbehandling: Folsyra 1 mg, 2 tabletter 2–3 gånger/dag i ca 2 veckor
Underhållsbehandling: Folsyra 1 mg, 1 tablett 1 gång dagligen

Vitamin B12
Remissionsbehandling: Cyanokobalamin 2 mg peroralt 2 gånger dagligen i 1 månad eller hydroxokobalamin 1 mg injiceras intramuskulärt eller subkutant var till varannan dag i 7–14 dagar
Underhållsbehandling: Cyanokobalamin 1 mg peroralt dagligen eller hydroxokobalamin 1 mg injiceras med 1–3 månaders intervall (se produkt-resumé/Fass)

Vitamin B1
Remissionsbehandling: Tiamin 400-500 mg iv under tre dygn eller till dess tydlig klinisk förbättring av Wernicke symtom noteras, därefter minst 200 mg/dygn under 5 dygn. Magnesium som tillägg kan övervägas (20 mmol/1000 ml NaCl). Starta Tiamin innan intag av kolhydrater.Tiacur ges då höga doser tiamin behöver ges. En Neurobion ampull på 3 ml innehåller endast 100 mg Tiamin men Neurobion kan ges som uppladdning då misstanken om pågående Wernicke är låg
Underhållsbehandling: Peroral behandling med Beviplex preparat eller Oralvite.