Behandling med orala steroider vid svår allergi

Systemiska steroider bör om möjligt undvikas till barn. Växande individer, som behöver orala steroider längre period och upprepad behandling t.ex. under pollensäsong, ska remitteras till specialist. Depåpreparat är kontraindicerade till barn i växande ålder och rekommenderas inte till vuxna (otillräcklig doku­mentation och risk för systembiverkningar).

Vid uttalade allergibesvär och otillräcklig effekt av antihistamintablett och lokal behandling kan man prova att ge oral steroid enligt nedan.

Orala steroider kan ges som engångsdos vid akut allergisk reaktion eller som en kur under max 1-2 veckor vid mer långdragna besvär. Långverkande steroid (betametason) kan vara att föredra vid akuta tillstånd. Ges då som engångsdos (8 tabletter till vuxna, 4-6 tabl till små barn).

När orala steroider ges som kur rekommenderas från skolåldern tom passerad pubertet T. Prednisolon 5 mg x 1 på morgonen i 2-3 dagar. För barn 6 år och yngre konsulteras barnspecialist. Rekommenderad behandling till vuxna är T Betapred 0,5 mg 2-5 tabletter i 3-7 dagar, i undantagsfall upp till 14 dagar, dosering styrs av symtomens svårighetsgrad.

Om behov finns av mer än 1-2 veckors behandling med systemiska steroider skall hyposensibilisering övervägas.

betametason              

t.ex. Betapred*

prednisolon                

t.ex. Prednisolon*

* utbytbart