Barnastma

För fullständigt vårdprogram för barnastma på LINDA se Vård – Vårdpraxis – Barn - Astma hos barn - vårdprogram

Se även läkemedelsboken.se samt Barnläkarföreningens hemsida www.barnallergisektionen.se. (Riktlinjer)

Definition
Alla obstruktiva besvär hos barn över 2 år får diagnos astma. För barn <2 år utan annan atopisk sjukdom gäller detta vid 3:e episoden med obstruktivitet. Vid annan atopisk sjukdom, (vanligtvis eksem), gäller diagnosen astma redan vid första obstruktiva episoden.

Akut behandling
Se: http://linda.vll.se/barn-och-ungdomscentrum-vasterbotten/pm (PM-Medicinska-Allergi/Astma-Astma-PM Lathund behandling av akut astma hos barn och PM Inhalationsbehandling barn och ungdomar)

Underhållsbehandling av barnastma
Diagnos och behandling av barn med lindrig astma sköts av allmänläkare enligt behandlingstrappor nedan:
Barn < 3år som är kontrollerade på steg 1
Barn > 3år och < 7år som är kontrollerade på steg 1-2
Barn > 7 år som är kontrollerade på steg 1-3

Underhållsbehandling av barnastma 0-5 år

Kortverkande ß2-agonist

salbutamol

inh spray

Ventoline Evohaler (används med spacer)

 

inh spray

Airomir (används med spacer)

Inhalationssteroid

flutikason

inh spray

Flutide Evohaler (används med spacer)

Barn < 1 år sköts av barnkliniken.
Barn 1 – 5 år: Dygnsdos 100-250 µg fördelat på 2 administreringstillfällen tillsammans med en spacer med ansiktsmask. Barn >3-4 år kan med fördel inhalera från andningsbehållarens munstycke utan mask.En del barn kan klara sig med en underhållsbehandling på 50 µg/dygn mellan exacerbationer och ges som morgondos.

Leukotrienantagonist

montelukast

granulat, tuggtablett

t.ex. Montelukast* (generikum till Singulair)

6 månader till 5 år: 4 mg dagligen.

Långverkande ß2-agonist (barn > 4 år)

salmeterol

inh spray

Serevent Evohaler (används med spacer)

Kombinationspreparat (barn > 4 år)

salmeterol + flutikason

inh spray

Seretide Evohaler mite

 

 

Seretide Evohaler (används med spacer)

Underhållsbehandling av barnastma från 6 år


OBS! använd gärna högre stereoiddos, budesonid 400 µgx2 alt. flutikason 250 µgx2 initialt för att dämpa inflammationen. Denna dos bör minskas senast efter 4 veckor.

Kortverkande ß2-agonist

salbutamol

inh pulver

Buventol Easyhaler

 

inh pulver

Ventilastin Novolizer

 

inh spray

Ventoline Evohaler (ev med spacer)

 

inh spray

Airomir (ev med spacer)

terbutalin

inh pulver

Bricanyl Turbuhaler

Buventol Easyhaler är klart billigast av inhatationspulver.

Inhalationssteroid

I första hand

budesonid

inh pulver

Giona Easyhaler

 

inh pulver

Novopulmon Novolizer

 

inh pulver

Pulmicort turbuhaler

I andra hand

flutikason

inh pulver

Flutide Diskus

 

inh spray

Flutide Evohaler (ev med spacer)

Giona, Novopulmon och Pulmicort har väsentligen lika pris. Flutide Diskus är dyrast.
För Novolizers kostnadseffektivitet gäller att endast skriva ut en inhalator per år och i övrigt refill.
Vid extrem komjölksproteinallergi är Pulmicort TH och Bricanyl TH de enda pulverinhalatorer som är garanterat fria från komjölksprotein.
Vid byte från budesonid till flutikason halveras dosen initialt då flutikason är dubbelt så potent.

Leukotrienantagonist

montelukast

tuggtabl, tabl

t.ex. Montelukast*

6-14 år: 5 mg dagligen
15 år och äldre; 10 mg dagligen

Långverkande ß2-agonist

formoterol

inh pulver

Formatris Novolizer

 

inh pulver

Oxis Turbuhaler

salmeterol

inh spray

Serevent Evohaler

 

inh pulver

Serevent Diskus

Kombinationspreparat

formoterol + budesonid

inh pulver

Bufomix Easyhaler

salmeterol + flutikason

inh spray

Seretide Evohaler mite (ev med spacer)

 

inh pulver

Seretide Diskus mite

Om patienten absolut föredrar Turbuhaler som inhalator finns alternativet Symbicort Turbuhaler (formoterol+budesonid) som dock är avsevärt dyrare.

Bufomix 80/4,5 µg och Symbicort Turbuhaler mite 80/4,5 µg är indicerade till barn från 6 års ålder i dosering 1-2 inhalationer 2 gånger dagligen. Bufomix Easyhaler 160/4,5 µg och Symbicort Turbuhaler 160/4,5 µg är godkända för användning till ungdomar från 12 års ålder i dosering 1-2 inhalationer 2 gånger dagligen.
Lägsta effektiva dos (ned till 1 dos dagligen) som ger symtomkontroll eftersträvas.
Kombinationspreparat rekommenderas i första hand vid misstanke om complianceproblem.
OBS! mätning av längd och vikt. Behandlande läkare har ansvar för tillväxtkontroller. Vid kontinuerlig steroidbehandling >3 månader/år skall barnet vägas och mätas 2 ggr/år. För mer info se vårdpraxis kontroller.
För värdering av egenskattning av astman senaste månaden använd symtomscore med ACT, se vårdpraxis ACT.
För rådgivning ang allergi, allergisanering vid sensibilisering och symtom samt vikten av regelbunden motion se www.barnallergisektionen.se.
I det nationella astmavårdprogrammet finns sedan 2015 ett 5:e steg i behandlingstrappan för barn med astma. Barn med behov av steg-5-astmabehandling ska skötas inom specialistsjukvården.

Andningsbehållare (spacer) och masker.
Från 5-6 år kan barnet ofta klara en pulverinhalator. Innan dess ges behandling med spray via spacer. Observera att barn som går över till pulverinhalator kan behöva behålla spray + spacer parallellt under en tid, för behandling vid astmaexacerbationer.
Barn >3-4 år kan med fördel inhalera från andningsbehållarens munstycke utan mask.
Barn < 10 kg: 10 andetag/puff. Barn > 10 kg: 5 andetag/puff.

Optichamber Diamond och Vortex andningsbehållare passar till alla sprayer.

För förskrivning i NCS Cross välj Patient/Hjälpmedelskort.

Varunummer i NCS Cross

 

733084

OptiChamber Diamond, endast spacer utan mask

733081

OptiChamber Diamond Lite Touch andningsmask small < 12 mån

733082

OptiChamber Diamond Lite Touch andningsmask medium 1-5 år

733083

OptiChamber Diamond Lite Touch andningsmask, large > 5 år

203416

Vortex spacer utan mask

732202

Vortex ansiktsmask 0-2 år

732203

Vortex ansiktsmask 2-4 år

732200

Vortex komplett med mask 0-2 år

732201

Vortex komplett med mask 2-4 år

210603

Munstycke till Vortex

* utbytbart