Adrenalin vid allvarlig allergisk reaktion/anafylaxi

Bedöm graden av anafylaxi (1-3) enligt riktlinjer från SFFA SFFA Anafylaxidokument 2015. Symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs för diagnos anafylaxi. Graden bestäms från det organsystem som har den svåraste nivån, vanligen luftvägar eller cirkulation, men gastrointestinala symtom förekommer också.

Autoinjektor med adrenalin bör alltid instrueras och placeboinjektor testas. Om möjligt testas aktiv injektor (lågdos 150µg) tillsammans med sköterska, för att säkerställa att patienten känner sig säker med handhavande och biverkningar. Dödsfall i anafylaxi har förekommit där patienter tvekat och känt sig osäkra om adrenalininjektion och biverkningar. Alla som får nyutskrivet adrenalinpenna för anafylaxi bör ha remiss till allergolog för bedömning och barn med genomgången anafylaxi bör följas på en barnmottagning.

Eftersom effekten av adrenalinet går ur efter ca 30 minuter och injektionen kan behöva upprepas, rekommenderas att patienten får utskrivet två autoinjektorer åt gången, och motiveras att alltid bära dem med sig.

Antihistamin och kortisontabletter, ska alltid tas när reaktionen varit av den grad att adrenalin administrerats.

adrenalin                      

autoinjektor           

Emerade

Emerade är en bra autoinjektor som finns i tre styrkor och har en nål som är anpassad för säker intramuskulär injektion.

Barn mellan 10-20 kg ska förskrivas 150 µg, barn och vuxna mellan 20-60 kg ska förskrivas 300 µg och >60 kg används 500 µg.