Transfusionsreaktioner

Ibland drabbas patienter av oönskade reaktioner i samband med transfusion. Det kan vara lätta allergiska reaktioner med klåda och urtikaria, frossa och feber eller allvarliga hemolytiska reaktioner. Reaktionen kan komma akut, i direkt samband med med transfusionen, eller vara fördröjd. För mer information, se nedan.

Vid transfusionsreaktion:

1. Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.

2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.

3. Kontakta jourhavande eller ansvarig läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i journalen.

4. Kontrollera att:

    • patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel
    • ABO och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens journaluppgift om blodgrupp
    • blodenhetens nummer stämmer överens med följesedeln
    • vid erytrocyttransfusion att erytrocyter av förenlig typ använts om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos patienten

Om ansvarig läkare beslutar att komplikationen ska utredas: 

5. Informera/diskutera med blodcentralens akutlab eller jourhavande blodcentralsläkare.

6. Fyll i blanketten UL 1043 "Rapport vid transfusionskomplikation". Läs instruktionen på sidan 2 innan du fyller i rapporten.

7. Lämna blodenheten tillsammans med den ifyllda blanketten, en remiss och eventuellt prov till Blodcentralen.

Vid svår reaktion:

8. Mät patientens timdiures. Notera urinens färg.

Förslag till handläggning av akuta transfusionsreaktioner pdf

Akuta transfusionsreaktioner

Akut hemolytisk transfusionsreaktion

Detta är en svår reaktion med ländryggssmärtor, chock, frossbrytning, feber och abnorm blödning. Den allvarliga akuta symptombilden kan följas av hemoglobinemi, hemoglobinuri och njursvikt som kan vara livshotande.
Kontrollera blodgruppskompatibilitet.
Feltransfusion är tyvärr den vanligaste orsaken till akut dödsfall i samband med transfusion.
Mortalitet: 0,4/100 000 transfusioner i Sverige (BIS-statistik).

Allergisk transfusionsreaktion

Lätt reaktion: Klåda och urticaria utan ytterligare symptom beror ofta på allergisk reaktion mot plasmaproteiner. Lätta symptom utreds vanligtvis inte.
Incidens: 40/100 000 transfusioner i länet (2006-2007).

Svår reaktion: Mer uttalade symptom med frossa, feber, blodtrycksfall, ångest, tachycardi och anafylaxi. Anafylaktisk reaktion kan bero på IgA-brist och förekomst av anti-IgA i patientens plasma. Anafylaktiska reaktioner ska alltid utredas.
Incidens: 2,7/100 000 transfusioner i Sverige (BIS-statistik).

Febril transfusionsreaktion

Patienten reagerar med frossa och/eller tempstegring. Uteslut sepsis. Orsak: mottagaren har antikroppar som reagerar med leukocyter i det tillförda blodet.
Incidens: 74/100 000 transfusioner i länet (2006-2007).

Septisk chock

Mikrobiell kontamination av blodkomponenter (störst risk för trombocytkoncentrat) kan medföra allvarliga, akuta symptom beroende på bakteriemi och toxiska effekter.
Incidens: 0,8/100 000 transfusioner i Sverige (BIS-statistik).

TRALI

Transfusionsrelaterad akut lungskada (Transfusion related acute lung injury) kan misstänkas om patienten reagerar under eller inom 6 timmar efter transfusion med andnöd, sänkt syrgassaturation och ofta även blodtrycksfall. Bilaterala infiltrat ses vid lungröntgen. Diagnosen kan vara svår att ställa i det akuta förloppet där symptomatisk behandling är viktigast. Är tillsammans med feltransfusionden vanligaste orsaken till akut mortalitet i samband med blodtransfusion. Orsaken är inte säkert fastställd, kan vara lymfocyt- eller granulocytantikroppar i givarplasma.
Incidens: 1,6/100 000 transfusioner i Sverige (BIS-statistik).

TACO

Transfusion Associated Circulatory Overload - övervätskning. Kan ge tecken på hjärtsvikt/lungödem. Orsak kan vara felaktig indikation för transfusion, ge symptomatisk behandling.
Incidens: minst 0,6/100 000 transfusioner i Sverige (BIS-statistik)

Fördröjda transfusionsreaktioner

Fördröjd hemolytisk transfusionsreaktion

Nytillkommen erytrocytimmunisering ger ofta lätt symptombild som kan förbises, kanske noteras bara en lätt sänkning av Hb. Laboratoriemässigt ses tillkomst av positiv BAS-test och DAT samt ev hemolystecken (sänkt haptoglobin, bilirubinstegring).
Incidens: 0,9/100 000 transfusioner i Sverige (BIS-statistik).

Posttransfusionspurpura, PTP

En ovanlig blödningskomplikation som uppstår några dagar eller veckor efter transfusion. Orsaken förmodas vara antigen-antikroppsreaktion som startas av transfusionen.
Ett fall rapporterat i Sverige under perioden 2002-2012.

Transfusionsöverförd blodsmitta (virusöverföring)

Primärinfektionens symptombild kan vara diskret och svår att relatera till transfusionen. Tidpunkten beror på smittämnets normala inkubationstid och smittdosen. Diagnos sker oftast via look-back när blodgivare serokonverterat.
Incidens: Hepatit B respektive Hepatit C 0,05/100 000 transfusioner i Sverige (sedan 2004 finns 1 fall [Hepatit B] respektive 2 fall [Hepatit C] rapporterade). Inget fall av HIV-överföring sedan 1985 i Sverige.