Blodkomponenter

Alla blodkomponenter som framställs är leukocytreducerade dvs innehåller < 1x106 leukocyter/enhet. Leukocytreduktion minskar risken för CMV-överföring, febrila transfusionsreaktioner och immunmodulering (tumörrelaps och infektioner).

I undantagsfall kan icke leukocytreducerade erytrocytenheter från andra blodcentraler finnas i lager.

Indikationer för leukocytreducerade blodkomponenter, se nedan.

Observera! Alla blodkomponenter finns inte omedelbart tillgängliga på alla blodcentraler i länet. Detta gäller bl.a. trombocytkoncentrat, akutblod och barnblod men även specialkomponenter som ex. tvättat erytrocytkoncentrat, sällsynt blod, HLA-matchat trombocytkoncentrat.

För beställning av specialkomponenter, kontakta Blodcentralen NUS 090-785 20 76.

Erytrocytkoncentrat

Består av erytrocyter uppslammade i näringslösning (SAGMAN).
Standardkomponent vid behov av syretransportörer.
En enhet erytrocytkoncentrat bör höja B-Hb värdet med 10 g/l.

Innehåll per enhet

EVF:                           0,60 ± 0,07
Hb:                            54 ± 12 g
Leukocyter:                <1 x 106/enhet
Plasma:                      ca 5 mL
SAGMAN-lösning:        ca 90 mL
Volym:                       270 ± 40 mL

Förvaring: Enheterna lagras i kyla +2°C till +6°C i upp till sex veckor i larmat kylskåp.

Transfusion: Enheten bör transfunderas inom 4 timmar sedan den tagits ur kylförvaring.

Transfusionstiden anpassas efter patientens blodbehov, hjärtkapacitet, ev. ges transfusionen med övertryck.

Returtagning kan ske om enheten förvarats max 30 minuter i rumstemperatur.

Eventuell förvaring på avdelning kan endast ske i av blodcentralen godkänt kylskåp.

Erytrocytkoncentrat, bestrålat

Innehåll per enhet: se Erytrocyter ovan.
Indikationer bestrålade: Se nedan.

Barnenhet erytrocytkoncentrat, bestrålat

Små erytrocytenheter, används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden (upp till 4 månaders ålder).

Innehåll per enhet

EVF:                           0,60 ± 0,07
Hb:                            10 ± 1 g
Leukocyter:                <1 x 106/enhet
Plasma:                      ca 1 mL
SAGMAN-lösning:         ca 15 mL
Volym:                       40 ± 5 mL

Tvättat erytrocytkoncentrat

SAGMAN/plasma-suspensionen ersätts med isoton koksalt. Proceduren tar ca 2 timmar. Förvaras i kyla +2°C till +6°C, hållbarhet 24 tim – 3 dygn.

Indikation: Tidigare anafylaktisk transfusionsreaktion eller påvisat anti-IgA.

Sällsynt, fryst, tinat och tvättat erytrocytkoncentrat

Fryst blod kan förvaras i -80ºC i åratal. Inför transfusion sker liknande hantering som för tvättat blod, se ovan.

Indikation: Sällsynt blodtyp hos mottagaren (med antikroppar).

OBS! Beställes i god tid.

Trombocytkoncentrat

Består av trombocyter uppslammade i näringslösning. En transfusionsdos till vuxna framställs från fyra givare som lämnat helblod alternativt en givare, så kallad aferestappning.

En enhet kan förväntas öka TPK med minst 10 x 109/L vid prov taget 1 timme efter transfusionens slut.

Innehåll per enhet

Trombocyter:            280 ± 50 x 109/enhet
Leukocyter:              <1 x 106/enhet
Plasma:                    ca 40 mL
Additivlösning:          ca 300 mL*
                               ca 150 mL**
Volym:                     350 ± 50 mL*
                                225 ± 20 mL**
*gäller trombocyter från helblodsblodtappning
**gäller aferes-trombocyter

Till barn kan halva eller fjärdedels enheter beställas.

Bestrålade enheter framställs på beställning.

Förvaring: Trombocyter förvaras i rumstemperatur +20 till +24oC under kontinuerlig vaggning. Hållbarheten är fem dygn.
Transfusion: Trombocytkoncentrat transfunderas normalt under cirka 30 minuter.

HLA-matchat trombocytkoncentrat

Vid misstänkt trombocytrefraktäritet, dvs uteblivet svar på trombocyttransfusion: Tag TPK 1 timme efter transfusion. Om adekvat stegring i TPK uteblivit, kontakta Blodcentralen för utredning av patienten med HLA-typning och lymfocytotox-test.

Beställning av HLA-matchade trombocytkoncentrat kan ske om HLA-antikroppar påvisas. Blodcentralen tappar då lämpliga, HLA-matchade, aferesgivare.

OBS! Beställes i god tid.

Plasma

1 mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2 %. En transfusionsdos framställs från en helblodstappning alternativt en aferestappning. Bestrålade enheter framställs på beställning.

Innehåll per enhet

Trombocyter:                                    <20 x 109/enhet
Leukocyter:                                       <1 x 106/enhet
Koagulationsfaktorer och hämmare:     Stabila i fryst plasma
CPD-lösning:                                      ca 60-70 mL
Volym:                                               270 ± 30 mL

Förvaring och utlämning: Plasman förvaras fryst och lämnas vanligtvis ut färsk tinad eller undantagsvis förvarad max. 14 dagar i kylskåp efter tining. Under förvaring i kyla minskar halten av FVIII och FV till ca 50% respektive 80%. Upptining av 2 plasmor tar ca 30 minuter.
Vid urakut plasmabehov finns akutplasma att tillgå. Dessa har en volym på 200 mL och tinas på ca 7 minuter.

Transfusion: Plasma bör transfunderas inom 4 timmar. Returtagning kan ske om enheten förvarats max 30 minuter i rumstemperatur.

Barnenhet plasma, bestrålad

Används vid plasmatransfusion i nyföddhetsperioden.

Innehåll per enhet

Trombocyter:                 <20 x 109/enhet
Leukocyter:                    <1 x 106/enhet
CPD-lösning:                  ca 9 mL
Volym:                           ca 40 ± 5 mL

Bestrålade blodkomponenter

Blodkomponenter bestrålas med en stråldos av minst 25 Gy för att undvika risk för att lymfocyter i blodkomponenterna ger upphov till "graft-versus-host"-reaktion (GvH) hos blodmottagare med starkt nedsatt eller outvecklat immunförsvar.

Indikationer:

 • Starkt immunsupprimerade patienter (önskemål om bestrålning anges på blodbeställningen)
 • Intrauterin transfusion
 • Blodkomponenter vid riktad blodtransfusion mellan förälder till barn eller mellan syskon till syskon
 • Blodbyte på nyfödd
 • Underburna nyfödda
 • Patienter som behandlas med Fludara®

Leukocytreducerade blodkomponenter

Leukocytreducerade blodkomponenter används vid behandling av patienter för vilka man bör undvika HLA-immunisering och/eller CMV-infektion.

Indikationer:

 • Patienter på hematologen och onkologen
 • Patienter som väntar på stamcellstransplantation
 • Patienter vars hematologiska diagnos ännu är oklar
 • Paroxysmal Nocturn Hematuri-patienter
 • Organtransplantationspatienter
 • Andra patienter med kroniska transfusionsbehov eller som vid transfusion med erytrocyter har reagerat med feber pga leukocytantikroppar

Alla komponenter som framställs av Blodcentralen Västerbotten är leukocytreducerade. Dock kan det förekomma att köpt blod är icke-leukocytreducerat. Blodcentralen kan bevaka att leukocytbefriade, bestrålade komponenter alltid utlämnas, förutsatt att skriftlig ordination finns från behandlande läkare.

Ordinationsblankett finns i blankettorget på LINDA, UL 1048 ”Specialkrav på blodkomponent till patient”.

Källa till angivna värden är kvalitetskontroller utförda på Transfusionsmedicin, Umeå 2014.