Blodgrupper

ABO-systemet

ABO-systemet är det kliniskt viktigaste blodgruppssystemet eftersom det naturligt i plasma finns hemolytiska IgM-antikroppar mot de antigener man själv saknar (gäller ej barn <4 mån). Man måste ALLTID kontrollera patientens blodgrupp mot den enhet som ska transfunderas, annars finns risk för akut intravasal hemolytisk transfusionsreaktion som kan vara dödlig.

Vid utlämning av blod sker datoriserad kontroll av kompatibiliteten (ABO). Denna måste upprepas av den som ger blodtransfusion.

Andra blodgruppssystem

Det finns drygt 300 olika blodgruppsantigen indelade i ca 30 blodgruppssystem. Antikroppar mot dessa antigen saknas normalt. Irreguljära antikroppar av IgG-typ kan bildas som svar på stimulering i form av transfusion eller graviditet. Vissa antikroppar är av IgM-typ (köldantikroppar) och har oftast ingen klinisk betydelse.

Vid immunisering väljs antigen-negativt och ABO-kompatibelt blod och testas, så kallat MG-test. På transfusionsdokument, som medföljer MG-testade enheter, framgår att förenlighetsprövningen är godkänd och att blod har valts med hänsyn till identifierade antikroppar.

Rh-systemet

Rh-systemet är det viktigaste blodgruppssystemet efter ABO-systemet. Antikroppar saknas normalt. Irreguljära antikroppar, anti-D (av IgG-typ), kan bildas som svar på stimulering i form av transfusion eller graviditet. RhD-antigenet är det mest immunogena av erytrocytantigenen men inte alla RhDneg-personer bildar anti-D som svar på stimuli. IgG-antikroppar ger upphov till extravasal, fördröjd hemolys med mildare kliniskt förlopp än vid feltransfusion inom ABO-systemet.

I normala fall ges alltid RhDneg blod till RhDneg patienter. Vid bristsituationer kan dock beslutas att icke-immuniserade RhDneg patienter (män och icke-fertila äldre kvinnor) får övergå till att erhålla RhDpos blod.

Blodgruppering och antikroppsscreen

Bestämning av ABO-grupp och RhD-typ samt kontroll om irreguljära antikroppar föreligger. Uppgift om patientens blodgrupp måste finnas i Blodcentralens datasystem för att BAS/MG-test ska vara giltigt och blodutlämning ska kunna ske enligt dessa rutiner. Saknas patientens uppgifter eller om datasystemet står stilla sker blodutlämning enligt reservförfarande. Komplettering av uppgifter kan då ske i efterhand.