Rutiner

Västerbottens läns landsting samt länets kommuner har utifrån genomförd riskanalys tillsammans arbetat fram säkra rutiner för hantering och ordinationer av dosdispenserade läkemedel som gäller från 1 januari 2016.

Här hittar du rutinen i sin helhet:

Säker Dos i Västerbotten version 5

Checklistor

För snabb överblick finns även checklistor. 

Checklistor för läkare

Checklistor för sjuksköterskor

Anvisningar för Dos, dosdispenserade läkemedel i Norra regionen

Sedan maj 2006 har de fyra landstingen i Norra sjukvårdsregionen gemensamma riktlinjer för Dos. Här hittar du anvisningar, sortimentlista, information att ge till patient samt övrig information om Dos.

Syftet med anvisningarna är att skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, patient/kontaktperson och dosleverantören. Riktlinjerna vänder sig till förskrivare i norra regionen, kommunal vårdpersonal samt dosapotekets personal. Anvisningarna bör omsättas i lokal instruktion och göras kända för all personal som arbetar med Dos.

Riktlinjerna är fastställda av läkemedelskommittéerna i norra regionen och utarbetade i samråd med dosleverantören Svensk Dos.

Anvisningar för dosdispenserade läkemedel 


Kontakt


Läkemedelscentrum
E-post: lakemedelscentrum@vll.se