Ny upptäckt kan göra cancerbehandling effektivare

Hälften av metastaserade tumörceller säkerställer den blodtillförsel de behöver för att växa genom att bilda egna blodkärl. Andra hälften utnyttjar de kärlstrukturer som finns.

Upptäckten ger ledtrådar till varför cancerbehandling som är riktar in sig på att förhindra nybildning av kärl ofta inte har önskad effekt. Detta enligt en studie där Umeåforskare deltagit och som nyligen publicerats i Nature Medicine.

Tumörcellers olika sätt att säkra sin blodförsörjning

Efter att tumörcellerna (TC) intagit levercellernas (NL) plats, men bevarat arkitekturen och kärlen, går de knappt att urskilja från varandra. I övre bilden syns enbart celler och i den nedre framförallt leverns bevarade arkitektur.

Förklarar ineffektiv behandling

Att cancertumörer måste kunna bilda egna blodkärl för att växa och överleva är en process som kallas angiogenes. Läkemedel som slår mot denna nybildning har länge använts i behandlingen av patienter med metastaserad tjock- och ändtarmscancer. Tyvärr har effekten varit mindre bra. Varför patienternas chanser att överleva inte ökat särskilt mycket har hittills varit okänt.

– Vi har kunnat visa hur cancertumörer under tillväxt ofta använder blodkärl som finns istället för att bilda egna. Mekanismen kan förklara varför anti-angiogena läkemedel ofta inte ger avsedd effekt, säger Hanna Nyström, som är forskare vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Enheten för kirurgi, och medförfattare av artikeln.

Hanna Nyström, ST-läkare i kirurgi, deltog i studien.

Hanna Nyström, ST-läkare i kirurgi, deltog i studien.

Ungefär hälften av patienter som drabbas av tjock- och ändtarmscancer utvecklar levermetastaser med celler som växer på olika sätt. Hos ungefär hälften växer de genom att tumören bildar egna blodkärl. Hos den andra hälften växer de genom ta över och skuffa bort leverns egna celler. Genom att bygga upp tumörcellerna kring organets befintliga blodkärlsarkitektur, en process som kallas ”vessel co-option”, behöver cancertumören inte bilda nya blodkärl.

Rätt behandling krymper tumörerna

I det internationella samarbetet har forskarna kunnat visa att tumörerna krymper om man slår ut både ”vessel co-option” och angiogenes hos cancercellerna. Resultaten från studien kan öppna för nya metoder som gör det lättare att välja vilka patienter som skulle dra nytta av behandling med läkemedel som hämmar kärlnybildningen.

Studien visar också att behandlingar som förhindrar ”vessel co-option” skulle kunna erbjuda vissa patienter en effektivare behandling mot sin tumörsjukdom.

– Vi har exempelvis sett att levermetastaser av bröstcancer i princip alltid växer utan att utveckla egna blodkärl. Det kan möjligen förklara varför anti-angiogena läkemedel inte alls fungerar hos dem där bröstcancern spritt sig till levern, förklarar Hanna Nyström, som deltog i forskningsstudien under sin tid som postdok vid Translational Cancer Research Unit vid Antwerpens universitet i Belgien. 

Artikeln i Nature
 

Tillbaka till nyhetslistan