Nu är akutsjukvården i Skellefteå ännu bättre på vård av barn

Under 2018 har det löpande utförts föreläsningar, övningar och satts in extra instanser för att utbilda ambulans- och akutmottagningens personal i omhändertagande och vård av barn. Temaåret är ett lokalt återkommande initiativ för att kontinuerligt utbilda ambulans- och akutmottagningspersonal i omvårdnad av viktiga patientgrupper.

­­–­ Att specialutbilda Skellefteås akutsjukvård i omhändertagandet av barn är ett lokalt initiativ. Vi vill att invånarna ska känna sig trygga med oss och veta att vi har den kompetens som behövs och att vi regelbundet satsar på fortbildning, berättar Christina Appelblad, avdelningschef på ambulans- och akutmottagningen i Skellefteå.

Personalen på ambulansen och akutmottagningen utbildas gemensamt eftersom de har ett nära samarbete i vårdkedjan och tar vid varandras omvårdnad, då är det extra viktigt med lika kompetens.

– Vi har valt årets tema eftersom barn är en stor patientgrupp inom akutsjukvården. Det är också en grupp som det finns flera utmaningar kring, både att det är kopplat till mycket känslor samt att barn har en annorlunda anatomi och fysiologi än vuxna som kräver en speciell kompetens, berättar Ferenc Sari, medicinskt ansvarig läkare på Skellefteå lasarett och initiativtagare till temaåret.

I Skellefteå, men också över hela länets akutsjukvård, är de vanligaste sökorsakerna för akutvård buksmärta och skador i händer, armar och huvud för just barn.

Återkommande temaår

Idén att ha ett årligt tema för kompetensutveckling kommer från Christina Appelblad och Ferenc Sari som upptäckte att önskemålet att öka kompetensen var stor. Det lokala initiativet började under 2017 med trauman i fokus.

– Att fokusera på ett speciellt område, som i detta fall trauma eller barn, hjälper oss att hålla fokus. Under utbildningsåren väljer vi ut specifika egenskaper, behov och omständigheter som vi behöver ta hänsyn till och anpassar efter det föreläsningar och övningar efter det, berättar Ferenc Sari.

Förra årets tema togs emot väl av personalen i akutsjukvården i Skellefteå och spreds sedan vidare till akutsjukvården i Lycksele och Umeå som anordnade samma utbildningar. Responsen och återkopplingen från personalen har varit positiv.

– Vi ser ett stort intresse och engagemang från personalen. Om de känner sig trygga i omhändertagandet ökar självförtroendet och vården blir bättre, säger Christina Appelblad.

Återkommande insatser

Ferenc Sari och Christina Appelblad hoppas att konceptet med ett temaår kan fortsätta även nästa år.

– Jag vill att 2019 hade fokus på psykisk ohälsa. Jag hoppas vi kan fortsätta med detta eftersom våra personalgrupper visar ett stort intresse av utbildningar och förväntningarna på akutsjukvården är höga i samhället, säger Christina Appelblad.

Sedan januari har det här året innehållit ett tiotal mindre övningar på akuten i Skellefteå med olika scenarion med både medicinsk och kirurgisk vinkel. Några ämnen som föreläsningarna handlat om är smärtlindring, diabetes, orosanmälan och skall- och brännskador.

– Vi gör löpande utvärderingar och utvecklar våra rutiner allt eftersom vi hittar nya förbättringsområden. Temaåret hade inte varit möjligt utan det fina samarbete vi har med de andra klinikerna på Skellefteå lasarett. Tillsammans bidrar vi till en ännu bättre vård för våra patienter, avslutar Ferenc Sari.

Tillbaka till nyhetslistan