Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 12 april 2017

Idag, onsdag 12 april, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat om underlag för plan och budget 2018, att inleda upphandling för IVF-behandling, patientsäkerhetsmål för 2017 och handlingsplan för oberoende av hyrpersonal.

Månadsrapport mars 2017

En ekonomisk rapportering för hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde har upprättats. Resultatet för perioden januari till mars visar på ett underskott mot budget på 30 mkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader, främst för hyrläkare, men även för läkemedel, diabeteshjälpmedel och ökade lab-kostnader.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten per mars 2017.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Underlag för plan och budget 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättat förslag till underlag för plan och budget 2018 för områden inom nämndens ansvarsområde. Detta ska lämnas till landstingsstyrelsen senast den 13 april 2017.

Av underlaget framgår att nämndens åtgärdsplan för 2017 uppgår till 86 miljoner kronor. Åtgärder genomförs bland annat för att minska köp av hyrläkare, förändra arbetssätt och arbetsfördelning mellan arbetsgrupper, överföra viss uppföljning av vård från slutenvård till öppenvård, primärvård och egenvård, effektivisera läkemedelskostnaderna samt effektivisera användning av medicinskt material. För att säkerställa att åtgärderna i verksamheten genomförs kommer de, som tidigare, att följas upp med analyser och kommentarer som en del i nämndens månadsrapportering.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver förändringar som kommer att föranleda förändringar under 2018. De är bland annat den nationella överenskommelsen att 2019 vara oberoende av hyrpersonal, den pågående generationsväxlingen, dimensioneringen av dygnet runt-vårdplatser på sjukhusen i länet, ökning av vård på distans samt att kostnaderna för utomlänsvård ökar mer än landstingsprisindex.

Nämnden framhåller att budgetomfördelningen med anledning av svag regionintäktsbudget och för låg utomlänsbudget inte kan hanteras enskilt inom nämndens område genom att minska kostnaderna inom verksamheten. De effektiviseringar som måste göras för att klara nuvarande kostnadsbudget, med höga kostnader för hyrpersonal samt förväntade effektiviseringar kopplade till årlig medicinsk utveckling är tillräckliga utmaningar för nämndens verksamhetsområde. En risk- och konsekvensanalys bifogas med förslag till åtgärder.

De framgångsfaktorer som nämnden lyfter fram som centrala för att klara sitt uppdrag på lång sikt är:
• En väl fungerande arbetsmiljö/kompetensförsörjning
• En utvecklad digitalisering som strategi för värdebaserad vård
• Förbättrad samverkan regionvård/sjukhusvård/primärvård/kommun

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att fastställa förslag till plan och budget 2018 och skicka detta till landstingsstyrelsen.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Analys av system för intern kontroll

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska årligen rapportera till nämnden och ge en bedömning och analys av nämndens system för intern kontroll. Analysen ska göras på kontrollernas omfattning, resultat, vidtagna åtgärder samt ge förslag på förbättringar av rutiner inom nämndens ansvarsområde.

Under 2016 har nämndens interkontrollsystem utvecklats. Fler kontroller har skett och nämnden har fått rapporteringar löpande under året. Resultaten har varit övervägande positiva, men brister har framkommit i risk kring avbrottsplaner och risk kopplat till rekrytering. Inom dessa områden pågår ett utvecklingsarbete i verksamheten för att nå bättre resultat.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ser flera möjliga åtgärder för att stärka kvaliteten i rapporteringen och kraven på uppföljning måste stärkas. Det ska tydligt framgå vem som ansvarar för att följa upp och rapportera respektive kontrollera. Det förutsätter att detta görs tydligt i rutinerna och att kontrollansvariga får tillräcklig utbildning och information.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår som tidigare att denna analys av internkontrollsystemet ska presenteras i samband med delårsrapporten per augusti. Detta för att möjliggöra analys av föregående år och förbättringsförslagen, och nyupptagna risker kan tas i beaktning när internkontrollplanen för det kommande året bereds under hösten.

Nämnden beslutade att godkänna analysen av system för intern kontroll i hälso- och sjukvårdsnämnden 2016.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Upphandling av infertilitetsbehandling/assisterad befruktning

IVF-behandling har bedrivits privat vid lokaler på Norrlands universitetssjukhus sedan 2002 och de fyra Norrlandstingen har köpt behandlingar för dem som uppfyller kriterierna för landstingsfinansierad assisterad befruktning.

Gällande avtal upphandlades för perioden 140401-170331, och har förlängts 170401-180331. Därefter kan avtalet inte förlängas. För att det inte ska ske avbrott i verksamheten finns därför behov av att redan nu påbörja upphandling av behandling av ofrivillig barnlöshet/infertilitet. Avtalstiden föreslås vara fyra år.

De verksamheter som remitterar till IVF-kliniken bedömer att nuvarande behov av att upphandla IVF-behandling kvarstår. Volymerna av behandling förutspås öka bland annat utifrån ny lagstiftning som möjliggör för ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning och utifrån Norrlandstingens regionförbunds vårdprogram för infertilitetsutredning och behandling, där man rekommenderat landstingen att ansluta sig till SKL:s rekommendationer om regler och utbud, vilket också gjorts.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inleda upphandling av fertilitetsbehandling.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Avtal för ambulansentreprenader

Upphandling av ambulansentreprenader har genomförts enligt nämndens beslut den 15 juni 2016. Upphandlingen avser Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby, Dorotea och Vindeln. De anbud som kommit in har utvärderats enligt de angivna förutsättningarna i förfrågningsunderlaget. Nämnden fattade tilldelningsbeslut på upphandlingen vid sitt sammanträde den 8 december.

Tilldelningsbeslutet för Dorotea har överklagats och process pågår, därför får avtalstecknandet för Dorotea invänta den processen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att underteckna avtal för Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby och Vindeln samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att slutföra upphandlingen.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Avtal om verksamhet och gemensam finansiering av Arbets- och miljömedicin Norr

Förbundsdirektionen Norrlandstingens regionförbund beslöt vid sitt sammanträde i februari 2012 att förlänga dåvarande avtal om Arbetsmedicin till och med 141231 och att uppdra till förbundsdirektören att ta fram ett beslutsunderlag för en samlad regional arbetsmedicinsk verksamhet från 2015 och då särskilt beakta kvinnodominerade arbetsplatser.

Utredningen startade hösten 2013, och uppdragen anpassades till att området arbetsmedicin vidgats från fokus på kemiska och fysikaliska hälsorisker till att också omfatta ergonomiska och beteendemässiga arbetsförhållanden. Verksamheten kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Utredningen redovisades för Förbundsdirektionen i maj 2015, då det fanns en klinik i Sundsvall och en i Umeå. Utredningen förordade ett för regionen sammanhållet alternativ.

Utredningen har diskuterats och förankrats i landstingen. Beredningsgruppen, som sammanfattat landstingens ståndpunkter, föreslog en sammanhållen överenskommelse för både arbets- och miljömedicin, med abonnemang för kompetenscentrum för regionen vid Västerbottens läns landsting, Arbets- och beteendemedicinskt centrum i Umeå. Patientkontakter betalas enligt prislista. Beslut om att avveckla kliniken i Sundsvall har fattats.

Förbundsdirektionen beslutade 161130 att rekommendera de fyra landstingen i norra regionen att godkänna förslaget till utformning av uppdrag och finansiering för regiongemensam resurs för arbets- och miljömedicin och teckna avtal med Västerbottens läns landsting om detsamma.

Förbundsdirektionens beslut och avtalet har sänts till respektive landsting/region för beslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna avtalet.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Organisatorisk förändring barnmorska inom Centrum för gynekologi och obstetrik Västebotten

Centrum för gynekologi och obstetrik Västerbotten bildades 1 januari 2017 och omfattar klinikerna i Lycksele, Skellefteå och Umeå.

Samordningsbarnmorska, Samba, är en funktion inom Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten. Funktionen överförs från Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten inom verksamhetsområde Sjukhusvård, till basenheten Barnhälsovård Västerbotten inom verksamhetsområde Primärvård från och med den 1 juli 2017.

Landstingsdirektören har på delegation fattat beslutet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Handlingsplan 2017 för standardiserade vårdförlopp

SKL och staten har träffat en överenskommelse om en nationell satsning 2015-2018 för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Syftet med standardiserade vårdförlopp är att införa ett högkvalitativt och standardiserat arbetssätt i vårdkedjan, samt att tiden från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska bli så kort som möjligt. För att få del av de årliga stimulansmedel som överenskommelsen inkluderar, ska landstingen upprätta en handlingsplan för årets arbete.

Västerbottens läns landsting har upprättat en handlingsplan för 2017. I den beskrivs hur arbetet med de tidigare 18 införda förloppen sett ut och fungerat och vilka erfarenheter man dragit av tidigare arbete när 10 nya förlopp ska införas 2017.

Ordförandena för landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har den 15 mars 2017, vid RCC Norr, lämnat in årets handlingsplan till Socialdepartementet. Till handlingsplanen bifogas en regiongemensam inledning, där man beskriver vilka gemensamma insatser som gjorts och kommer att göras med stöd av RCC Norr.

Beslutet fattades per delegation då tidsplanen för inlämnande av handlingsplanen inte medgav tid för att behandla ärendet i respektive nämnd/styrelse.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Handlingsplan för oberoende av inhyrd personal

Inhyrningen av personal har ökat markant hos de flesta av Sveriges landsting och regioner de senaste åren. Under 2016 startade därför samtliga Sveriges landsting och regioner ett gemensamt projekt tillsammans med SKL för att minska beroendet av inhyrd personal. Utgångspunkten är att med egna medarbetare skapas kontinuitet för patienterna och det bidrar till en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Projektet har initierats av och drivs av landstings- och regiondirektörerna.

En gemensam strategi har arbetats fram med målet att uppnå oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. SKL:s styrelse ställde sig bakom denna och rekommenderade landsting och regioner att anta strategin samt att ta politisk ställning till hur den ska tillämpas av respektive huvudman.

I Västerbottens läns landsting har en projektgrupp med företrädare för verksamheten och specialiststöd arbetat fram en handlingsplan som landstingets exekutiva ledningsgrupp (ELG) ställt sig bakom. Berörda verksamheter inom sjukhusvård och primärvård kommer att åläggas att utarbeta egna lokala handlingsplaner samt att göra en risk- och konsekvensanalys utifrån de åtgärdsområden och aktiviteter som finns i den landstingsgemensamma handlingsplanen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att anta den övergripande handlingsplanen för sjukhusvård och primärvård inom Västerbottens läns landsting. Uppföljning sker i samband med delårsrapportering och årsbokslut. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att komma med en samlad bild och återrapportera åtgärderna inom verksamhetsområde Sjukhusvård till nämnden i september 2017.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Information om modell för införande av vårdnära service

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick av nämnden i juni 2016 i uppdrag att utarbeta en modell för att införa vårdnära service. Erfarenheter från projektet med vårdnära service skulle tas med och ske i samarbete med de fackliga organisationerna. Direktören fick också i uppdrag att genomföra en översyn av arbetsuppgifter som kan överföras.

Det har tagits fram ett grundläggande dokument för fortsatt arbete med införande. I det beskrivs att tidigare projekt med vårdnära service visade positiva effekter för vårdpersonalen, bland annat för att det frigör tid för patientarbete samt att det upplevts höja statusen för omvårdnadsyrket. Den samlade bedömningen är att vårdnära service ska breddinföras i landstinget.

Vidare beskrivs målen med vårdnära service, exempel på arbetsuppgifter samt genomförandets fyra etapper. Arbetet kommer att ledas av en styrgrupp samt en arbetsgrupp för det löpande arbetet. Arbetsgruppen får stöd av landstingets centrala staber som Memeologen och projektkontor e-hälsa. De fackliga organisationerna bjuds in att medverka i både styrgrupp och arbetsgrupp. Kriterier för prioritering, samt avgränsningar och restriktioner beskrivs också.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Strålskyddsredogörelse 2016

Landstingsstyrelsen är tillståndshavare för strålskydd i Västerbottens läns landsting. Enligt landstingets tillståndsvillkor för strålskydd ska årliga strålskyddsredogörelser sammanställas för att kunna visas upp för Strålskyddsmyndigheten. Sådana har sammanställts för 2016.

Strålskyddsredogörelserna har sammanfattats i ett dokument och lämnats som information till hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarar för verksamheten för strålskydd i landstinget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att information och sammanfattningen ska noteras till protokollet.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Under 2016 har patientsäkerhetsarbetet fokuserat på fortsatta mätningar av vårdrelaterade infektioner, korrekt läkemedelslista och fortsatt arbete mot antibiotikaresistens. Klinikernas arbete är basen för landstingets patientsäkerhetsarbete och deras egna patientsäkerhetsberättelser och verksamhetsplaner visar att systematiskt patientsäkerhetsarbete ökar. Man kan också se ökat delaktighet bland patienter. Målen för att minska andelen vårdrelaterade infektioner och allvarliga trycksår har uppnåtts. Målen att minska andelen utlokaliserade patienter, uppnå 100 % följsamhet till basala hygien- och klädrutiner samt 100 % korrekt läkemedelslista har inte uppnåtts.

Stramagruppen har arbetat för att öka följsamheten till behandlingsrekommendationer för infektioner och minska onödig antibiotikaanvändning. Utbildning inom patientsäkerhet, inklusive förebyggande av vårdrelaterade infektioner, VRI, har under 2016 stärkts inom ST-läkarutbildningen. Läkemedelscentrum arbetar för effektiv, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom landstinget. Det har bland annat skett genom uppdaterade terapirekommendationer, utbildningar för AT- och ST-läkare samt mer än 1400 fördjupade läkemedelsgenomgångar inom sluten- och öppenvård.

Egenkontroll av landstingets patientsäkerhetsarbete har skett bland annat genom patientsäkerhetsdialoger, resultat från den nationella patientenkäten, resultat från kvalitetsregister, mätningar av basala hygien- och klädregler, vårdrelaterade infektioner, trycksår samt läkemedelslistans korrekthet. Som ett komplement till avvikelserapportering för att identifiera vårdskador har landstinget fortsatt med strukturerad journalgranskning vid alla sjukhus. Arbetet med händelseanalysprocessen med utvecklat arbetssätt, som ger minskning av handläggningstider och förbättrad kvalitet har fortsatt. En stor utbildningsinsats genomfördes i och med bytet av avvikelsesystem från Avans till Platina avvikelse. Arbetet med att fortlöpande granska avvikelser som inrapporterats har fortsatt och därigenom kan allvarliga avvikelser identifieras och hanteras snabbare.

Informationen noteras till protokollet.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Patientsäkerhetsmål 2017

Landstingsgemensamma patientsäkerhetsmål för 2017 har fastställts. De innefattar mål inom följande områden:
• Antalet utlokaliserade patienter
• Vårdrelaterade infektioner
• Hygienregler
• Klädregler
• Korrekt läkemedelslista vid utskrivning/efter besök
• Trycksår
• Arbete med patientsäkerhetskultur

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 uttalas att arbetet för att stärka patientsäkerheten och kvaliteten i vården utgår från en nollvision vad avser vårdskador. Arbete med patientsäkerhetsplaner på alla enheter som fokuserar på både generella och unika risker inom varje medicinsk specialitet prioriteras under året. Patientsäkerhetsdialoger som redan införts på alla enheter är viktiga för uppföljning och korrigering.

I verksamhetsplanen följs särskilt två mål för att hälso- och sjukvården ska vara patientsäker; antalet vårdrelaterade infektioner och andel patienter med korrekt läkemedelslista. Därutöver följs patientsäkerheten inom målområdena i den landstingsgemensamma patientsäkerhetsplanen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Fördelning 2017 och uppföljning 2016 av riktade statsbidrag

Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Det generella används i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. Landstinget har ansvar att säkra att fördelning sker i linje med de krav som ställs på de riktade statsbidragen och i överenskommelse mellan regering och SKL.

Eftersom bidragen är tidsbegränsade är det viktigt att det används så att det inte uppstår finansieringsproblem när statsbidraget upphör. Under 2017 fördelas riktade statsbidrag för arbete inom bland annat cancervård, förlossningsvård och psykisk hälsa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna förslaget till fördelning av riktade statsbidrag 2017, samt att en särskilt uppföljning av dessa ska göras i början av 2018.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Ansvars- och rollfördelning i landstingets ärendeberedningsprocess

Det är viktigt att det finns ett tydligt system på tjänstemannanivå som säkerställer att sakinnehåll i ärenden som går för beslut till nämnderna är tillräckligt bereda och kontrollerade inför den politiska behandlingen. Under våren 2015 fastställde nämnderna egna rutiner för ärendeberedningen, där ansvars- och rollfördelning inom processen beskrivs.

Rutinerna har nu setts över och ett gemensamt dokument har tagits fram för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårsnämnden, nämnden för funktionshinder och rehabilitering, nämnderna för folkhälsa och primärvård samt samverkansnämnden. Det har gjorts ett antal förtydliganden kring roller och ansvar i ärendeberedningsprocessen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att fastställa ansvars- och rollfördelning i ärendeberedningen i Västerbottens läns landsting.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Revidering av inkallelseordning för ersättare

Landstingsfullmäktige godkände den 21 februari Isac Öberg (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi samma möte valdes Jesper Björnehall (M) in som ny ersättare i nämnden. Inkallelseordningen för ersättare behöver därför revideras.

Landstingsfullmäktige har beslutat att ersättare inkallas i första hand ur den partigrupp ledamoten tillhör, företrädesvis från den länsdel den förhindrare ledamoten bor. I andra hand tas ersättare ur en annan partigrupp.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om inkallelseordning för mandatperioden 2015-2018 vid sammanträde den 22 januari 2015, med revidering vid sammanträden den 25 augusti 2015, den 10 februari 2016 samt den 23 augusti 2016.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna reviderat förslag till inkallelseordning för nämnden under mandatperioden.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Rutin för återanmälan av beslut fattade med stöd av delegation eller vidaredelegation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt delegationsordning för nämndens ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsdirektören har vidaredelegerat sin beslutanderätt i vissa fall. Beslut fattade med stöd av delegation eller vidaredelegation ska återanmälas till nämnden. Förslag till rutiner för återanmälningar för beslut fattade med stöd av delegation har tagits fram. De är indelade i beslut rörande personalfrågor samt andra typer av beslut.

För vidaredelegationsbeslut rörande personalfrågor tas en rapport fram månadsvis per basenhet. Varje sådant beslut är skriftligt dokumenterat och spårbart och kan redovisas vid behov. Vid varje nämndssammanträde redovisas månadsrapporterna över beslut som fattats sedan föregående nämndssammanträde.

Beslut rörande personalfrågor som fattats med stöd av delegation av hälso- och sjukvårdsdirektören återanmäls enskilt till nämnden.

Övriga beslut som fattats med stöd av delegation sammanfattas skriftligt. Vid varje nämndssammanträde redovisas en sammanställning över de beslut som fattats sedan föregående sammanträde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att fastställa förslaget till rutin för återanmälan av beslut fattade med stöd av delegation inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Motion från Nicklas Sandström (M): Ny tjänst för att primärvården ska få snabb konsultation av sjukhusspecialister

Motionären föreslår att Västerbottens läns landsting beslutar att utreda förutsättningarna för att införa en ny telefontjänst för primärvårdsläkare som vill konsultera sjukhusspecialister via telefon.

Ett förslag till yttrande har upprättats, där befintliga rutiner för telefonkonsultationer beskrivs. Utvecklingen på området bör fortsätta för att stärka samarbetet mellan primärvården och sjukhusvården genom förbättrade rutiner för konsultation av sjukhusspecialister.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att bifalla motionen.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Återrapportering av uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen

I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden lämnade ett yttrande över revisionsrapporten Sekretess i leverans- och faktureringsrutinen den 22 mars 2016, fick landstingsdirektören i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder vidtas. Återrapporteringen skedde i november 2016.

Några av landstingsdirektörens uppdrag hade då inte åtgärdats på grund av funktioner i verksamhetssystemet.

Nu återrapporteras planerade och genomförda åtgärder, och uppdragen är genomförda. Ansökan om sekretessbehörighet går idag via verksamhetschef eller motsvarande för att bli godkänd. Utbildning till personal för hantering av integritetskänslig information ingår. Landstingsdirektören menar att tillräcklig utbildning genomförs.

Aktivitetsplan är framtagen för fortsatt arbete med dokumentation och fastställande av rutiner för att säkerställa nivån av sekretess i leverantörs- och kundfakturaprocessen. I rutinerna som tas fram ska det framgå hur löpande stickprovskontroller av sekretessmarkerade fakturor ska genomföras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Yttrande till rapport över följsamhet till regler och rutiner för attestering

Landstingets revisorer överlämnade den 20 december 2016 missivet och rapporten Följsamhet till regler och rutiner för attestering, till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

2016 beslutade fullmäktige om ett attestreglemente och styrelsen beslutade om tillämpningsanvisningar till detta.

Revisionen menar att det finns brister i efterlevnaden och revisionen har lämnat rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden att se till att åtgärder vidtas för att reglementet efterlevs.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättat ett yttrande där planerade åtgärder beskrivs samt aktivitetsplan för åtgärderna.

Nämnden beslutade att avge yttrandet, samt att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med en rapport av vidtagna åtgärder i samband med hälso- och sjukvårdsnämndens möte i juni 2017.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Yttrande till rapport över granskning av samverkan mellan landstinget och kommunen i vården av äldre multisjuka

Landstingets revisorer överlämnade 20 december 2016 missivet och rapporten Granskning av samverkan av vård till äldre multisjuka, till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Revisorerna lämnade följande rekommendationer till styrelsen och nämnden:
• Besluta om riktlinjer och mål för hur samverkan mellan landstinget och kommunerna om vård till äldre multisjuka ska vara utformad
• Besluta om nödvändiga avtal och överenskommelser om samverkan mellan landstinget och kommunerna om vård till äldre multisjuka
• Säkerställ att riktlinjer, överenskommelser med mera blir kända och implementerade hos berörda verksamheter.
• Säkerställ att roller och ansvar i vårdkedjor av vård till äldre multisjuka blir tydliga
• Säkerställ att samordnade individuella vårdplaner (SIP) blir upprättade i enlighet med lagkrav och beslutade rutiner
• Genomför uppföljning av hur samverkan av vård av äldre multisjuka fungerar, att regler och riktlinjer följs med mera

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att avge yttrande enligt det förslag som upprättats. Nämnden beslutade även att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag:
• Att bjuda in företrädare för länssamordningsgruppen till hälso- och sjukvårdsnämnden under 2017 för att informera om hur samverksansarbetet fungerar samt rapportera uppföljning av eventuella målsättningar
• Att initiera ett arbete för att konkretisera målsättningar för samverkan för nämnderna inför 2018
• Inför kommande organisationsförändring till en regionkommun lyfta framgångsfaktorer och hinder avseende organisationsstruktur och samverkansfaktorer

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Yttrande om rapport för granskning av samverkan i vården för personer med beroende- och missbruksproblematik

Landstingets revisorer har den 20 december 2016 överlämnat missivet och rapporten Granskning av samverkan i vården för personer med beroende- och missbruksproblematik, till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Landstingets revisorer har lämnat följande rekommendationer till styrelsen och nämnden:
• Besluta om riktlinjer och mål för hur samverkan mellan landstinget och kommunerna om vård till personer med missbruk och beroende ska vara utformad
• Besluta om nödvändiga avtal och överenskommelser om samverkan mellan landstinget och kommunerna om vård till personer med missbruk och beroende
• Säkerställ att riktlinjer, överenskommelser om samverkan mellan landstinget och kommunerna om vård till personer med missbruk och beroende
• Säkerställ att riktlinjer, överenskommelser med mera blir kända och implementerade hos berörda verksamheter
• Säkerställ att roller och ansvar i vårdkedjor av vård till personer med missbruk och beroende blir tydliga
• Säkerställ att samordnade individuella planer (SIP) blir upprättade i enlighet med lagkrav och beslutade rutiner
• Genomför uppföljning av hur samverkan av vård till personer med missbruk och beroende fungerar, att regler och riktlinjer följs med mera.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att avge upprättat förslag till yttrande, samt att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag:
• Att bjuda in företrädare för länssamordningsgruppen till nämnden under 2017 för att informera om hur samverkansarbetet fungerar och informera om de lokala överenskommelser mellan kommunerna i länet och landstinget som har upprättats om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika m.m. enligt HSL och SoL
• Att initiera ett arbete för att konkretisera målsättningar för samverkan för nämnderna inför 2018
• Inför kommande organisationsförändring till en regionkommun lyfta framgångsfaktorer och hinder avseende organisationskultur och samverkansformer

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Yttrande om rapport för granskning av landstingets vårdplatsutnyttjande

I granskningen konstaterar revisorerna att det på flera av landstingets sjukhuskliniker finns problem med återkommande överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter. Revisorerna konstaterar att styrningen och kontrollen av vårdplatserna hanteras på tjänstemannanivå, där hälso- och sjukvårdsdirektören genom sjukhussamordnare, verksamhetschefer med flera får information om beläggningsgrader med mera och kan medverka till att åtgärder initieras. Revisorernas bedömning är att informationsläget på tjänstemannanivå är gott men att åtgärder som vidtas inte är tillräckliga för att lösa de återkommande problemen.

Revisorerna anser att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att lösa problemen med överbeläggningarna och utlokaliseringen av patienter. Bland annat saknas en politiskt beslutad strategi för styrning av vårdplatser och hantering av överbeläggningar. De menar också att det saknas en dokumenterad riskanalys som visar vilka verksamheter som nämnden behöver prioritera.

Revisionen ger hälso- och sjukvårdsnämnden ett antal rekommendationer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att avge upprättat förslag till yttrande, samt att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att:
• Göra en översyn av fördelning av antalet vårdplatser per basenhet och per sjukhus
• Revidera de befintliga rutinerna för styrning och kontroll av vårdplatser i termer av dimensionering, risker vid hantering av situationer med överbeläggningar och utlokalisering av patienter samt att lägga in dessa i ledningssystemet
• Förbättra den skriftliga månatliga rapporteringen till hälso- och sjukvårdsnämnden i frågor rörande vårdplatssituationen och åtgärder med anledning av detta.

Uppdragen återrapporteras skriftligen i juni 2017.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Rapport vård av äldre

Revisionens syfte med granskningen var att undersöka om patienter i väntan på besök och behandling åldersdiskrimineras. Granskningen har varit avgränsad till ortopedisk klinik i Umeå.

Granskningen visar på små skillnader i väntetider mellan olika åldersgrupper gällande besök och behandling vid ortopedisk klinik. Av intervjuer med verksamhetschef och operationsplanerare framgår det att de vid planering av besök och operationer går strikt efter den kötid som patienten har, samt att de vid planeringen av operationer försöker matcha så att den läkare som passar bäst att utföra en specifik operation också utför den. Utifrån den genomförda granskningen kan revisionen därför inte dra någon slutsats om åldersdiskriminering.

Revisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att analyser om förekomst om risk för åldersdiskriminering görs av verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Politiska kommentarer lämnas av nämndens ordförande, landstingsråd Karin Lundström (S) 070-669 66 84 eller vice ordförande Daniel Öhgren (C) 073-064 70 64.

Alla handlingar till dagens sammanträde finns på www.vll.se.

Tillbaka till nyhetslistan