Forskning kring nervskador

Forskningen inom nervkirurgi vid Norrlands universitetssjukhus är både experimentell och klinisk och fokuserar på celldöd och läkning efter nervskador.

Behandling med stamceller vid nervskador är fokuserad till Umeå. Här har vi kombinerat syntetiska nervimplantat med vuxna stamceller för att förbättra överlevnad och läkning.

Forskargruppen i Umeå består idag av cirka 20 personer och samarbetar formellt sedan flera år med enheterna i Malmö/Lund, Leeds/Manchester, Glasgow samt Bergen. 

Forskare och läkare vid hand- och plastikkirurgiska kliniken har i ett 20-tal år studerat omfattning, diagnostik och förebyggande av den nervcellsdöd som sker efter plexusskador. Vi studerar också hur nervskadorna ska kunna överbryggas med andra tekniker än nervtransplantat. 

Vi har både experimentellt och kliniskt visat hur viktigt det är att reparera skadan tidigt. Det har bidragit till att både nationellt och internationellt ändra synsätt vad gäller tiden för ingreppet. 

Stamcellsbehandling till Umeå

När vi reparerar skador på plexus brachialis måste vi ofta korsa över den skadade ytan med läkande nervfibrer. Det kräver att nervceller överlever men också att de kan stimulera sina utskott att växa. 

För att förbättra överlevnad och läkning av nervcellen har vi använt syntetiska nervimplantat och kombinerat dem med vuxna stamceller. Nervcellsdöd kan också förhindras med läkemedel eller genom att tillföra celler som producerar nervskyddande faktorer. 

Den nationella gruppen för stamcellsbehandling har beslutat att behandling vid nervskador ska fokuseras till Umeå. Denna typ av terapi, ATMP, advanced therapeutic medical product, styrs av biobankslagen. 

I Umeå har vi odlat och lagrat mänskliga stamceller för karaktärisering, experimentella studier och transplantation till människa. Hittills har vi gjort omfattande studier på humana celler för att karaktärisera dem och deras effekter på nervcellsöverlevnad och nervväxt. 

Vi har kartlagt vad som händer med känsel- och rörelsenervceller efter en skada, och konstaterar att nervcellsdöden minskar om vi opererar tidigt. Vi har vidare visat att vuxna stamceller hämmar mekanismer som leder till celldöd. 

Förhoppningsvis kan våra studier öka förståelsen för varför känselnervceller är känsligare för skada än rörelsenervceller och varför vissa överlevande celler ändå inte förmår växa ut efter kirurgi. 

Nus utvecklar diagnostiken med MR

Nervcellsdöd och -läkning diagnostiseras experimentellt genom olika färgnings- och spårmetoder. Metoderna kan dock inte användas kliniskt. 

I Umeå har vi därför arbetat med att utveckla magnetröntgen, MR, som hjälp för diagnos. Studierna har visat att tekniken kan upptäcka och kvantifiera fortskridande nervcellsdöd. 

I en studie var vi först i världen att verifiera detta kliniskt. Med ytterligare utveckling kan MRI bli ett viktigt verktyg att utvärdera resultat av behandling. 

I delvis genomförda studier har vi undersökt om tekniken med säkerhet kan beräkna omfattning och läge av plexusskador och om den har den känslighet som krävs för att säkerställa vilka barn som kräver tidig kirurgi vid medfödda skador. 

Vi hoppas också kunna använda MRI för att följa läkande nervfibrer efter behandling. 

40 miljoner kronor till renrum och laboratorier

Knutet till universitetets forskningslokaler finns ett nybyggt djurhus med ”state of the art”-lokaler och operationssalar. 

Klinisk forskning, framför allt kring stamceller och nervskador, bedriver vi på universitetssjukhuset. Totalt har cirka 40 miljoner kronor investerats i renrum och laboratorier. 

En viktig del för diagnos och prognos efter plexusskador är en experimentell 9,5 Tesla MR-kamera med kringutrustning samt en 3,0 Tesla MR-kamera för kliniska studier. 

För behandling med stamceller har vi fått betydande anslag via det så kallade Nationella vävnadsdirektivet som initierades av Socialdepartementet år 2008. 

Vi har också fått betydande anslag bland annat från EU:s strukturfonder i samarbete med VLL, Umeå kommun och Region Västerbotten, EU ramprogram, Umeå universitet, Wallenbergfonden, Kempefonden och Vetenskapsrådet. 

Nationella och internationella samarbeten

Sedan cirka 15 år opererar kirurger från Umeå patienter i Malmö/Lund i ett samarbete med handkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Dessutom ansvarar vi för plexuspatienter från stora delar av Norge i ett samarbete med universitetssjukhuset i Bergen. 

Vi har också ett omfattande samarbete med två av Storbritanniens tre nationella centrum för behandling av plexusskador. Under 20 år har som en följd av detta flera Umeåläkare arbetat vid universitetssjukhusen i Leeds och Glasgow. 

Samtidigt har Leeds ansvarige plexuskirurg varje år under några veckor opererat i Umeå. Ett omfattande vetenskapligt samarbete har byggts upp och ett flertal brittiska doktorer avlagt examina vid Umeå universitet.


Kontakt

Mikael Wiberg
Forsknings- och utbildningsdirektör, professor i handkirurgi
E-post: mikael.wiberg@vll.se
Telefon: 070-576 06 52