Anestesi och intensivvård i Lycksele

Vi är en förhållandevis liten klinik med drygt 50 anställda. Vi bemannar anestesi- och intensivvårdsavdelningen samt landstingets ambulanshelikopter.

På operationsavdelningen finns fem operationssalar. Vi ger anestesiservice till kirurgi, ortopedi, gynekologi, obstetrik och tandklinik för såväl planerad som akut vård dygnet runt. Våra huvudspår på operation är protes- fetma- framfots- och bråckkirurgi. För gynekologi är det främst inkontinens- och prolapskirurgi.

IVA har tio vårdplatser varav två är fullt utrustade IVA platser. Övriga platser nyttjas till patienter med tillstånd som behöver en utökad övervakning och behandling. Vi har också en uppvakningsenhet med sex övervakningsplatser för dagkirurgi.

Ambulanshelikoptern är en länsresurs med både primära och sekundära uppdrag. Den bemannas med två piloter, narkosläkare och narkos/IVA- sjuksköterska.

Som läkare på kliniken är du växelvis placerad på operation, IVA och helikopter. Du är också bakjour för sjukhuset och kan kallas till bland annat röntgen, BB och akuten för konsultationer. Läkarna jobbar 40 timmarsvecka och har ett schablonavtal för jourtid.

Som sjuksköterska och undersköterska har du en fast placering, men det finns också personal som roterar mellan enheterna. På IVA jobbar vi med verksamhetsanpassat önskeschema.

På anestesin har vi fast schema, 40 timmarsvecka och beredskap i hemmet på jourtid och på uppvakningsavdelningen finns fast schema dagtid.

Som sjuksköterska på helikoptern har du fast schema och beredskap i hemmet 30 procent av din ordinarie tjänst. Beroende på kompetens arbetar du resterande tid på IVA eller anestesin.

Våra medarbetare har kompetensutvecklingsplaner med internutbildning och teamträning. Alla får också regelbunden träning i avancerad hjärt- och lungräddning för både barn och vuxna och förflyttningsteknik. Våra enheter har arbetsplatsträff en gång i månaden. Samverkansmöte med klinikledning och fackligt förtroendevalda sker två till tre gånger per termin.


Kontakt

Bo Reinert
Verksamhetschef
E-post: bo.reinert@vll.se
Telefon: 0950-397 49
Mobil: 070-663 97 49
Anna Mattsson
HR-partner, Lycksele
E-post: anna.v.mattsson@vll.se
Telefon: 0950-391 48