ST-läkare

Idag utbildas cirka 400 ST-läkare i landstinget. Målsättningen med ST-utbildningen är att den ska ge goda kunskaper, färdigheter och ett bra förhållningssätt inom såväl specialitetsspecifika som övergripande områden.

En central utlysning av de ST-befattningar som ska tillsättas nästkommande år sker årligen i november på denna sida. Under året kan även ytterligare ST-befattningar annonseras här under "Lediga jobb".

Mer information för dig som redan är anställd inom VLL:

 Utbildning

Alla ST-läkare erbjuds ett utbildningsprogram med inriktning på de specialitetsövergripande delmålen, LEKA.

 

Handledning

Enligt Socialstyrelsen ska ST-läkaren ha en handledare som genomgått handledarutbildning och som är specialistkompetent i avsedd specialitet. Handledarens huvudsakliga uppgifter är att stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling. Alla specialistläkare erbjuds att gå handledarutbildningen. Utbildningen genomförs under en dag och hålls tre gånger per år.

Studierektor

ST-studierektorn är en handledarutbildad, specialistkompetent läkare som fungerar som stöd till verksamhetschef, handledare och övriga som arbetar med att utbilda ST-läkare. Studierektorns ansvarsområden, befogenheter och tid för uppdraget kan variera. ST-studierektorer ska ordna lokala och ibland även regionala utbildningar.

Forskning under ST

Det finns stora möjligheter för den som är intresserad att gå en forskarutbildning. Redan disputerade yngre forskare kan också söka ALF-medel för treåriga projektanslag.

Universitets-ST

Universitets-ST är en anställning för läkare och forskare som är disputerade och som vill fortsätta forska på postdoktoral nivå. Anställningen innebär ALF-finansierad forskningstid på 50 procent i 4 år i kombination med klinisk specialiseringstjänstgöring (ST) inom valfri specialitet på resterande tid. Anställningen övergår efter 4 år till en ”vanlig” ST-läkare på 100 procent fram till specialistexamen. Annonseras på hemsidan i slutet på varje år.

Ledarskaps-ST

ST-läkaren kan bli nominerad av sin verksamhetschef  till ”morgondagens chefer”, en chefsutbildning i landstinget. Syftet är att inspirera och intressera ST-läkare att lära mer om ledarskap och i förlängningen ta på sig chefsuppdrag. Programmet innehåller också förbättringsarbete och chefspraktik.

Ledarskaps-ST Förslag till kursplan, pdf öppnas i nytt fönster

Glesbygds-ST

Västerbottens läns landsting erbjuder ST läkare i allmänmedicin möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom glesbygdsmedicin.

En allmänläkare i glesbygd har ökade krav på specifika medicinska kompetenser. Beroende på långa avstånd till sjukhus så behövs färdigheter inom akutsjukvård och omhändertagande av svårt sjuka och skadade patienter. Vårdavdelningar för utredning och behandling med krav på rehabilitering och palliativ vård samt läkarmottagningar med röntgen och utvidgad laboratorieverksamhet ställer höga krav på kompetens.

 Västerbottens läns landsting har ett flertal hälsocentraler i glesbygd. Profileringen i glesbygdsmedicin för ST-läkare, har sin grund i Socialstyrelsens föreskrifter 2015:8 för allmänmedicin med krav på måluppfyllelse för att erhålla specialistkompetens. Svensk Förening för Glesbygdsmedicin, har formulerat en ST-profil med glesbygdsmedicinsk påbyggnad som innebär krav på ökad kompetens och kunskap när det gäller akutsjukvård och helhetsansvar för utredning, behandling och uppföljning av komplicerade sjukdomstillstånd.

Utbildning vid Glesbygdsmedicinskt centrum


Kontakt

Peter Rosenberg
Enhetschef utbildning
E-post: peter.rosenberg@vll.se
Telefon: 090- 785 71 76